Zmiany w Regulaminie konsultacji społecznych

Na sesji Rady Miasta Torunia w dniu 22 marca 2018 r. został uchwalony nowy Regulamin konsultacji społecznych (uchwała nr 835/18). Zgodnie  z zapisami Regulaminu należy nie rzadziej niż raz na cztery lata zweryfikować jego zapisy i ewentualnie zaktualizować. W 2017 r. Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych przeanalizowała treść regulaminu i zaproponowała modyfikacje jego zapisów. Następnie, w drugim etapie procedury, poddano propozycje Rady konsultacjom społecznym, które odbyły się styczniu 2018 r.  

W efekcie tych działań powstał dokument zawierający zmiany w pozycjach Regulaminu, dotyczące w szczególności nastepujących zagadnień:

  • publikowanie informacji i uzasadnienia o nieuzwględnieniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji,
  • zaktualizowanie katalogu zadań Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych,
  • określenie minimalnego czasu na składanie uwag w ramach konsultacji społecznych,
  • doprecyzowanie zasad powoływania Rady Społecznej w niepełnym składzie.

Z nowym Regulaminem konsultacji społecznych można zapoznać się TUTAJ.