Dodatkowy nabór do Rady

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza dodatkowy nabór kandydatów

do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych

(kadencja 2018-2019)

  W naborze mogą brać udział:

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia,
 • mieszkańcy miasta niezrzeszeni w organizacjach.

 Termin dokonywania zgłoszeń upływa 29 listopada 2017 r.

 

I. Czym jest Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych i jakie stoją przed nią zadania?
Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest podmiotem opiniodawczo-konsultacyjnym Rady Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych. Jej zadaniem jest:

 • aktualizacja opracowanych przez Radę Dobrych Praktyk Prowadzenia Konsultacji,
 • przedstawianie Radzie Miasta Torunia rocznego sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych wraz z wnioskami (w terminie do 31 marca każdego roku),
 • opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych składanych przez rady okręgu, grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe.

II. Kto wchodzi w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych?
W skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych wchodzi dwanaście osób:

 • 3 radnych wskazanych przez Radę Miasta Torunia,
 • 3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na      terenie Torunia,
 • 3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców,
 • 3 pracowników Urzędu Miasta Torunia.

Członkowie Rady pracują społecznie - bez wynagrodzenia. 

III. Jestem przedstawicielem lub przedstawicielką organizacji pozarządowej działającej na terenie Torunia. Jak mogę się zgłosić do Rady Społecznej ds. Konsultacji społecznych?
Jeżeli jesteś przedstawicielem lub przedstawicielką organizacji pozarządowej działającej na terenie Torunia i chcesz wejść w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych:

 • Twoja kandydatura musi zostać zgłoszona przez zarząd lub prezesa jednej z organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia (zgłoszenia dokonuje działający zgodnie z prawem organ organizacji pozarządowej).
 • Do zgłoszenia dołącz opis Twojego doświadczenia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Musisz także dołączyć rekomendacje wystawione przez przynajmniej trzy inne organizacje pozarządowe, z zachowaniem następujących warunków:  
   • rekomendacje udzielone są na piśmie przez działający zgodnie z prawem organ upoważniony do wystawienia rekomendacji (Zarząd/Prezes itp.)  
   • organizacja może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi  
   • organizacja zgłaszająca swojego kandydata nie może wystawić rekomendacji innej organizacji.

IV. Jestem mieszkanką lub mieszkańcem Torunia. Jak mogę wejść w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych?
Jeżeli jesteś mieszkanką/mieszkańcem Torunia i chcesz wejść w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych:

 • Musisz zgłosić swoją kandydaturę na piśmie.
 • Razem ze zgłoszeniem napisz, dlaczego chcesz przystąpić do udziału w Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. Jeżeli masz doświadczenie w działalności społecznej, warto także opisać je w swoim zgłoszeniu.
 • Musisz także dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 15 innych mieszkańców Torunia, zawierającą następujące pozycje:
 1.  w nagłówku – imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL kandydata do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych oraz informację o celu zbierania podpisów (np. Jan Kowalski, ul. Kowalskiego 521/358, 87-100 Toruń, nr PESEL: XXXXXXXXXXX, Lista osób udzielających poparcia kandydatowi do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, powoływanej przez Prezydenta Miasta Torunia na mocy uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych
 2.  w treści – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz podpisy osób popierających kandydata.

 

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatur.
Zgłoszenie wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 29 listopada 2017 r. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia do urzędu)  na adres:

Urząd Miasta Torunia
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

 

VI. Co dalej będzie się działo z moim zgłoszeniem?
Zgłoszenia kandydatów z organizacji pozarządowych rozpatruje Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, a następnie przedstawia je Prezydentowi Miasta Torunia, rekomendując trzech przedstawicieli środowiska pozarządowego do udziału w radzie społecznej. Udzielając rekomendacji, RDPP kieruje się doświadczeniem kandydata w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz liczbą zebranych rekomendacji.

Zgłoszenia kandydatów spośród mieszkańców rozpatruje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, a następnie przedstawia je Prezydentowi, rekomendując trzech przedstawicieli do udziału w radzie społecznej. Udzielając rekomendacji, WKSiI kieruje się motywacją kandydatów, opisanym we wniosku doświadczeniem - o ile taka informacja będzie w materiałach dostarczonych przez kandydata. Dodatkowym elementem branym pod uwagę może być liczba zgromadzonych podpisów poparcia.

W efekcie naboru zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Torunia Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych, składająca się z radnych Rady Miasta Torunia, przedstawicieli NGO oraz mieszkańców Torunia, a także pracowników Urzędu Miasta Torunia.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w miejskich serwisach internetowych, a wybrani w wyniku naboru członkowie Rady Społecznej ds. Konsultacji społecznych otrzymają zaproszenie na pierwsze spotkanie.

VII. A jeżeli nie zgłosi się dostateczna liczba kandydatów?
W przypadku niezgłoszenia się do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych dostatecznej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych lub mieszkańców, będzie przeprowadzony dodatkowy nabór. Jeżeli dodatkowy nabór okaże się nieskuteczny, Prezydent Miasta Torunia powoła Radę w niepełnym składzie.

 

VII. Podstawa prawna:
Uchwała nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych (wraz z załącznikiem nr 1 do uchwały).

Szczegółowych informacji udziela:

Magdalena Kamińska

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń, pokój 18.

tel.: 56 611 86 73

e-mail.: m.kaminska@um.torun.pl

 

/-/