Aktualizacja Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do 2030 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do 2030 r.

Dlaczego temat jest ważny?
Toruń ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, Jednym z ważnych elementów tych starań jest potrzeba dostosowania dokumentów o charakterze strategicznym, dotyczących kultury, do wymogów określonych w warunkach konkursu o tytuł ESK2029. W decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającej działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033, określono, że podczas oceny wniosków brane jest pod uwagę istnienie w momencie składania wniosku strategii uwzględniającej kandydowanie/pełnienie przez miasto roli ESK oraz przewidującej dalsze prowadzenie działalności kulturalnej po roku obchodów.

Co m.in. znalazło się w projekcie dokumentu?

 • Wzmocniono cele związane z prezentowaniem różnorodności kultur europejskich jako środkiem do budowania porozumienia zarówno między obywatelami naszego miasta i mieszkańcami całej Europy.
 • Podkreślono znaczenie promocji wspólnych wartości europejskich oraz podnoszenie międzynarodowej rangi miasta dzięki kulturze.
 • Wprowadzono dodatkowe zapisy dotyczące planów rozwoju potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym rozwijania długoterminowych powiązań między sektorem kultury, gospodarczym i społecznym.
 • Aktualnie przygotowany dokument stanowi drogowskaz realizacji działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju i prezentacji w Toruniu lokalnej oraz europejskiej twórczości artystycznej, a także innych aktywności, które, poprzez wzmocnienie konkurencyjności sektora kultury, zapewnią naszemu miastu wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Proponowany projekt przedstawia wizję kultury służącej celom strategicznym rozwoju miasta i jego mieszkańców w długoletniej perspektywie czasowej, która brzmi następująco:

Toruń jest miastem, w którym aktywność kulturalna jest najważniejszą sferą życia jego mieszkańców i odwiedzających go przybyszów. Gotycka sceneria Miasta stała się przestrzenią dla prezentacji europejskiej różnorodności kulturowej i promowania wspólnego dziedzictwa w celu pogłębiania wzajemnego zrozumienia i współpracy. Działalność kulturalna, która powstaje przy współudziale artystów, animatorów i odbiorców jest motorem rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Otwarte jak w herbie bramy Miasta zapraszają wszystkich, którzy pragną stworzyć nową jakość w kulturze, dokonać odkryć i osiągnięć artystycznych na miarę najwybitniejszych synów Torunia oraz tych, którzy chcą z tej oferty skorzystać.


Strategiczna wizja kultury w Toruniu do 2030 r. uwzględnia więc następujące elementy:

 • kultura jest dla Torunia najważniejszym motorem rozwoju miasta i jego mieszkańców, w powiązaniu z ruchem turystycznym powodowanym ciekawą i przyciągającą ofertą kulturalną;
 • dziedzictwo kulturalne Torunia, a w szczególności jego średniowieczny zespół miejski, wpisany na Listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO  będący powodem dumy torunian, który jest również miejscem do prezentacji różnorodnych kultur europejskich, a poznanie wspólnego dziedzictwa jest sposobem na budowanie porozumienia;
 • silny akcent na wyrazistą, różnorodną i identyfikowalną ofertę kulturalną tworzoną we współpracy pomiędzy instytucjami kultury, fundacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność artystyczną a twórcami i odbiorcami;
 • działalność kulturalna jest katalizatorem ogólnego rozwoju miasta, wywiera istotny wpływ na jego rozwój gospodarczy;
 • otwartość na przyjazd wybitnych, awangardowych twórców i artystów z całego świata oraz niekonwencjonalne inicjatywy kulturalne pod warunkiem ich mistrzowskiego wykonania;
 • zaproszenie do udziału szerokiego kręgu odbiorców;
 • podnoszenie jakości artystycznej w miejsce zwiększania ilości.

Strategia rozwoju kultury miasta Torunia do 2030 r. opiera się na trzech filarach, którymi są Współpraca, Otwartość i Przedsiębiorczość, stanowiących łącznie  podstawy dla każdego z trzech celów strategicznych:

 • Pierwszym jest inicjowanie różnorodnych wydarzeń artystycznych  i stałe doskonalenie ich jakości, w ramach którego m.in.  wspierane będą innowacyjne przedsięwzięcia artystyczne promujące  różnorodność kulturową Europy.
 • Drugim celem strategicznym jest aktywizacja kulturalna mieszkańców, ich włączanie w programowanie oferty kulturalnej i budowanie poprzez działania kulturalne lokalnej tożsamości.
 • Trzeci cel dotyczy poszerzania przestrzeni dla działalności kulturalnej, w tym poszerzania otwartości i dostępności do kultury oraz modernizacji infrastruktury.

Zaprezentowane w  projekcie dokumentu cele strategiczne oraz operacyjne będą  formą drogowskazu dla podmiotów, które będą realizowały strategię: samorządu miasta Torunia wraz ze wszystkimi wydziałami odpowiedzialnymi za kulturę, edukację, dialog społeczny, komunikację i promocję, turystykę i współpracę  międzynarodową oraz inwestycje, a także  instytucji kultury, organizacji pozarządowych, osób indywidualnych – twórców, przedsiębiorców, uczelni oraz szeroko rozumianych odbiorców inicjatyw kulturalnych.

W przedstawionej strukturze dokumentu zostały również przedstawione propozycje zadań, które będą realizowane w celu ich wypełnienia.


Poddawany konsultacjom dokument został przygotowany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia we współpracy z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. Podczas konsultacji liczymy na aktywność i kreatywność mieszkańców, których zapraszamy do przedstawiania opinii i propozycji, które zapewnią optymalną realizację ww. celów.

Co w ramach konsultacji?

 • Weź udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, na którym porozmawiamy o projekcie dokumentu

  20 września 2023 r. (środa),  godz. 17.00
  Centrum Kultury Dwór Artusa, ul. Rynek Staromiejski 6

  UWAGA!
  Obowiązują zapisy na spotkanie. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie: 56 611 85 84.


 • Możesz również możesz również wziąć udział w dyżurach konsultacyjnych, które będą zorganizowane w dniach:

  21 września 2023 r. godz. 10.00 – 17.00
    2 października 2023 r. godz. 10.00 – 17.00

  Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 10

  UWAGA!
  Obowiązują zapisy na dyżury. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie: 56 611 85 84.

 • Napisz do nas
  Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu lub dyżurach, prześlij swoją opinię. Propozycje dotyczące aktualizacji Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do 2030 r. można składać w terminie do 2 października 2023 r. drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie: 56 611 85 84.

Do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji (konsultacje@um.torun.pl) we współpracy merytorycznej z Wydziałem Kultury UMT.