Regulamin konsultacji

21 lutego 2013 roku Rada Miasta Torunia uchwaliła po raz pierwszy lokalne przepisy dotyczące konsultacji spolecznych, tzw. Regulamin Konsultacji Społecznych. Określał on szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przez Radę Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Regulamin konsultacji społecznych powstawał w procesie współpracy mieszkańców Torunia, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta Torunia i urzędników.

Dyskusje, w których tworzyły się zapisy trwały przez wiele miesięcy - od stycznia do maja 2012 r. Regulamin był opiniowany przez ekspertów zewnętrznych z instytucji naukowych i ogólnopolskich organizacji działających w zakresie partycypacji obywatelskiej.

Celem wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych w Toruniu było przyjęcie  czytelnych i nowoczesnych standardów określających tryb i zasady ich przeprowadzania. Uchwała ma zapewnić upowszechnienie idei konsultacji, jako jednej z form dialogu społecznego, a także promować społeczeństwo obywatelskie poprzez aktywizację mieszkańców i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta. Natomiast rolą konsultacji społecznych jest umożliwienie prezydentowi i radzie miasta zasięgania opinii i uwag mieszkańców w wielu ważnych dla nich i dla miasta sprawach. Konsultacje umożliwiają również włączanie torunian do procesu współdecydowania o planowanych działaniach.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż dzięki decyzji Prezydenta Miasta Torunia, regulamin powstał z wykorzystaniem narzędzi konsultacji społecznych. Od stycznia do kwietnia 2012 roku treść dokumentu tworzyli członkowie grupy reprezentatywnej wywodzący się z grona mieszkańców, lokalnych organizacji pozarządowych, radnych i pracowników Urzędu Miasta Torunia. Następnie dokument został poddany konsultacjom społecznym (wrzesień 2012 r.). w miedzyczasie miasto uruchomiło specjalny serwis internetowy: www.konsultacje.torun.pl, dedykowany tej tematyce, który jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w procesie konsultacji.

Co zawiera Regulamin?

Ustala m.in: kto inicjuje proces konsultacji (Prezydent lub Rada Miasta Torunia; kto może wnioskować o przeprowadzenie konsultacji (Rady Okręgu; co najmniej 150 mieszkańców Torunia; co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasta Toruń; jaki jest tryb składania i rozpatrywania wniosków w sprawie konsultacji; w jaki sposób powstaje katalog plan społecznych; określa wstępny katalog narzędzi konsultacyjnych, itd. Przewiduje też powołanie Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, której zadaniem będzie m.in opracowanie katalogu dobrych praktyk konsultacyjnych.

Uchwła w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych, z kilkoma zmianami, obowiązywała do końca lutego 2024 r. Aktualnie obowiązujące lokalne przepisy dotyczące konsultacji społecznych zostały przyjęte uchwałą nr 1270/24 Rady Miasta Torunia, z dnia 8.02.2024, w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, a wprowadzone tą uchwałą zasady obowiązują od 1.03.2024 r. 

 


Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych

Na podstawie Regulaminu kosultacji społecznych została powołana Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych (RSdsKS), która działa jako organ doradczy Prezydenta Miasta Torunia i Rady Miasta Torunia, zajmujący się tematyką konsultacji społecznych. Czytaj więcej na temat działania RSdsKS.