O konsultacjach

Konsultacje społeczne to proces pozyskiwania od obywateli, instytucji czy organizacji opinii na temat proponowanych przez administrację aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie mieszkańców.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu:

 • zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia
 • aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta
 • polepszania współpracy organów gminy z mieszkańcami oraz wzmacniania i realizowania idei leżącej u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej
 • zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie dla wyboru optymalnych rozwiązań

Etapy procesu konsultacji społecznych:

 • informowanie o zamierzenia/planach
 • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu
 • wymiana opinii
 • znajdowanie rozwiązań
 • informowanie o finalnej decyzji

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w Toruniu są przepisy ustaw:

 • o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku
 • o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych z 29 sierpnia 2003 r.
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
 • o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
 • o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz. U. nr 227, poz. 1658)
 • o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004, nr 64 poz. 593)
 • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, (Dz. U. z 2004, nr 99, poz. 1001 z pózn. zm.)

Istotnym dokumentem lokalnym jest Statut Gminy Miasta Toruń (Uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999). §11 Statutu GMT określa, iż w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Miasta Torunia mogą być przeprowadzane przez Radę lub Prezydenta konsultacje z mieszkańcami Miasta Torunia. Przeprowadzenia konsultacji wymaga w szczególności:

 • utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostek pomocniczych
 • utworzenie związku komunalnego
 • lokalizacja inwestycji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska
 • Strategia Rozwoju Miasta Torunia

>>> Pełen tekst Statutu Miasta Torunia znajdziesz TUTAJ.

21 lutego 2013 roku Rada Miasta Torunia uchwaliła po raz pierwszy Regulaminu Konsultacji Społecznych. Określał on szczegółowo zasady i tryb przeprowadzenia przez Radę Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia konsultacji społecznych z mieszkańcami. Uchwła ta, z kilkoma zmianami obowiązywała do końca lutego 2024 r.

Aktualnie obowiązujące lokalne przepisy dotyczące konsultacji społecznych zostały przyjęte uchwałą nr 1270/24 Rady Miasta Torunia, z dnia 8.02.2024, w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, a wprowadzone tą uchwałą zasady obowiązują od 1.03.2024 r. 

Opis procesu powstawania Regulaminu oraz jego teskt dostępny jest w dziale Regulamin konsultacji społecznych.