Dodatkowy nabór do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych

Prezydent Miasta Torunia ogłasza dodatkowy nabór kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia.  Dodatkowy nabór dotyczy kandydatów do rady społecznej ds. konsultacji społecznych będących przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Toruniu.
I. Czym jest Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych i jakie stoją przed nią zadania?
Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest podmiotem opiniodawczo-konsultacyjnym Rady Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych. Jej zadaniem jest: doradzanie Prezydentowi Torunia i Radzie Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych; opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych składanych przez rady okręgu, grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe; udział w doborze metod i narzędzi stosowanych w poszczególnych procesach konsultacyjnych.

II. Kto wchodzi w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych?

W skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych wchodzi osiem osób:

  • dwie osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia,
  • dwie osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców,
  • cztery osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia.

Członkowie Rady pracują społecznie - bez wynagrodzenia.

III. W jaki sposób przygotować zgłoszenie kandydatury?

Jeżeli chcesz wejść w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych jako przedstawiciel lub przedstawicielka organizacji pozarządowej działającej na terenie Torunia:

1) Twoja kandydatura musi zostać zgłoszona przez zarząd lub prezesa jednej z organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia (zgłoszenia dokonuje działający zgodnie z prawem organ organizacji pozarządowej).

2) Do zgłoszenia dołącz opis Twojego doświadczenia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

3) Musisz także dołączyć rekomendacje wystawione przez przynajmniej trzy inne niż dokonująca zgłoszenia organizacje pozarządowe. W organizacjach, które dają Ci rekomendacje, nie możesz pełnić żadnej funkcji, nie możesz być ich członkiem, nie możesz pobierać od nich wynagrodzenia w okresie ostatnich dwóch lat. Rekomendacje muszą spełnić następujące warunki:

a) muszą być udzielone na piśmie przez działający zgodnie z prawem organ upoważniony do wystawienia rekomendacji (Zarząd/Prezes itp.),

b) jedna organizacja może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi,

c) organizacja zgłaszająca swojego kandydata nie może wystawić rekomendacji innej organizacji.

IV. Termin i miejsce zgłaszania kandydatur.

Pisemne zgłoszenie wraz załącznikami należy złożyć osobiście lub pocztą w terminie:

do 10 maja 2024 r., do godziny 12:00

(decyduje data i godzina dostarczenia zgłoszenia do urzędu),

na adres:

Urząd Miasta Torunia

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

 

V. Co dalej będzie się działo z moim zgłoszeniem?

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane pod względem formalnym przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Zgłoszenia od reprezentantów organizacji pozarządowych, poprawne formalnie i bez braków, będą przekazane Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, która rozpatruje je merytorycznie i ustala listę rankingową kandydatów wraz z rekomendacją dla maksymalnie trzech przedstawicieli środowiska pozarządowego do udziału w radzie społecznej. Udzielając rekomendacji RDPP kieruje się doświadczeniem kandydata w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jego motywacją oraz liczbą zebranych rekomendacji.

W efekcie naboru zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Torunia Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych, składająca się z przedstawicieli NGO,  mieszkańców Torunia, a także osób wskazanych przez Prezydenta Miasta Torunia.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz miejskich serwisach internetowych, a wybrani w wyniku naboru członkowie Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych otrzymają zaproszenie na pierwsze spotkanie.

VI. A jeżeli nie zgłosi się dostateczna liczba kandydatów?

W przypadku niezgłoszenia się w naborze dostatecznej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych Prezydent Miasta Torunia powoła Radę w niepełnym składzie, nie mniejszym jednak niż sześć osób, z zachowaniem równowagi pomiędzy liczbą członków pochodzących z naboru publicznego (mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych) i liczbą członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Torunia.

VII. Podstawa prawna

Uchwała nr 1270/24 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, Natalia Raszkiewicz, tel. 56 611 85 84 (poniedziałek - piątek, w godzinach 08:00 – 16:00), n.raszkiewicz@um.torun.pl.