Gospodarka odpadami komunalnymi do 2030 roku - publiczne wyłożenie koncepcji

Działając  na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości informację, że Gmina Miasta Toruń przystępuje do kolejnego etapu konsultacji w sprawie projektu Koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Od września do października 2016 r. mieszkańcy mieli możliwość wniesienia uwag oraz wyrażenia opinii w sprawie wstępnych założeń koncepcji  (informacje na temat tego etapu konsultacji znajdują się pod adresem: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/gospodarka-odpadami-2030). Obecnie, w drugim etapie konsultacji można składać uwagi do projektu dokumentu, opracowanego m.in. z uwzględnieniem uwag uzyskanych w pierwszym etapie.

Dlaczego temat jest ważny?

Opracowanie oraz zatwierdzenie koncepcji wiąże się z podjęciem ważnych decyzji dotyczących tego, w jaki sposób będziemy segregować, odbierać oraz przetwarzać odpady produkowane przez nasze gospodarstwa domowe, tak aby chronić środowisko naturalne i jednocześnie umiejętnie wykorzystać ich potencjał gospodarczy oraz energetyczny.

Rozwój gospodarczy państw europejskich doprowadził do zwiększonej produkcji odpadów oraz wymusił zmianę standardów ich przetwarzania. Z tego względu Unia Europejska oraz poszczególne kraje, w tym Polska, wprowadziły przepisy i wytyczne, które nakładają na samorządy lokalne obowiązek prowadzenia zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi. W praktyce prowadzi to do  potraktowania „śmieci” (zarówno organicznych jak i nieorganicznych) jako cennych surowców, które można odpowiednio przetworzyć i powtórnie wykorzystać. Aby cel ten zrealizować należy umiejętnie połączyć interesy: ochrony środowiska oraz polityki gospodarczej.

Prezentowana koncepcja, powstała w oparciu o analizę istniejącego systemu oraz uwagi mieszkańców. Zawiera wytyczne, propozycje oraz możliwości działań związanych z zagospodarowaniem odpadów na terenie Torunia, które pozwolą na kompleksowe ich potraktowanie. Właściwa gospodarka odpadami komunalnymi jest ekologiczna, ekonomiczna i dodatkowo wspiera rozwój społeczny miasta, a edukacja i kreowanie odpowiednich postaw stanowią fundament zrównoważonego rozwoju, który jest najlepszą lokatą wspierającą rozwój przyszłych pokoleń.


Zachęcamy do składania opinii, stanowisk oraz propozycji dotyczących rozwiązań projektowych w zakresie objętym dokumentem.

 

Koncepcja składa się z czterech części (pliki do pobrania):

Z treścią Koncepcji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się:

1)  w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w godzinach 9.00-17.00

 2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia - pobierz pliki koncepcji opisane wyżej

 

Terminarz konsultacji:

  • 11.05.2017 - ogłoszenie konsultacji
  • 23.05.2017, godz. 10.00 – 15.00 - dyżur konsultacyjny, miejsce: PIUM Centrum (Wały gen. Sikorskiego 8)
  • 11.05.2017 - 31.05.2017 - składanie uwag do konsultowanego dokumentu:
    • pisemnie, na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń
    • pocztą elektroniczną, na adres: wgk@um.torun.pl

      z dopiskiem "Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami"

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH