Jak rozwiązywać problemy uzależnień w 2023 r.?

Urząd Miasta Torunia we współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu  profilaktyki uzależnień oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Komendą Miejską Policji, lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz profilaktyki uzależnień, a także wspólnie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu, przygotował projekt „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023”. To ważny dokument, który określa strategię w zakresie profilaktyki oraz redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej.

Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód, przede wszystkim najbliższym członkom rodziny.  Wpływa też negatywnie na zdrowie psychiczne oraz fizyczne.

Gmina Miasta Toruń jest zobowiązana do podejmowania działań na rzecz ograniczania spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom.

Projekt dokumentu na 2023 r. wpisuje się w cele Narodowego Programu Zdrowia (cel operacyjny 2. „Profilaktyka uzależnień”) i uwzględnia również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym (uzależnienia od czynności, np. zaburzenia uprawiania hazardu, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od komputera i Internetu, od sportu itp.).

Podstawą do wskazania  priorytetowych działań w przygotowanym projekcie Programu były zarówno wyniki badań ogólnopolskich, jak i dane obrazujące sytuację w naszym mieście - pozyskane od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie. Zadania określone w Programie są finansowane głównie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z projektem „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023” (tekst na dole strony) i zgłoś swoje uwagi.  

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym: 

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym

25  października 2022 r. (wtorek),  godz. 10.00-17.00, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 86 73

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 października 2022 r., do godz. 15.00

3) napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 4 listopada 2022 r.

 Do pobrania :

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.