Jak rozwiązywać problemy uzależnień w Toruniu?

Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Osoba uzależniona często nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód, przede wszystkim najbliższym członkom rodziny.  

            Najczęściej uzależniamy się od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, papierosów/tytoniu, gier komputerowych/Internetu. Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, długotrwała izolacja, konieczność pokonywania wielu negatywnych emocji i codziennych uciążliwości dodatkowo wpłynęła na poziom stresu i pogorszenie się sytuacji życiowej społeczeństwa. W tym kontekście niezbędne są kompleksowe, bazujące na aktualnej wiedzy naukowej, działania w obszarze zdrowia publicznego.


            Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gmina uchwala co roku  program w zakresie profilaktyki uzależnień. Gmina Miasta Toruń przygotowała projekt takiego dokumentu. Określa on strategię w zakresie profilaktyki oraz redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej. Program opracowano zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia, który jest podstawowym dokumentem polityki zdrowia publicznego. Wyznacza on cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców.

            Podstawą do wskazania  priorytetowych działań w przygotowanym projekcie Programu były zarówno wyniki badań ogólnopolskich, jak i dane obrazujące sytuację w naszym mieście - pozyskane od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie. Zadania określone w Programie są finansowane głównie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z projektem „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022” (tekst na dole strony) i zgłoś swoje uwagi.  

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym: 

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym

15  września 2021 r. (środa),  godz. 10.00-17.00, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 86 73

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września 2021 r., do godz. 15.00

3) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 24 września 2021 r.

 Do pobrania :

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej  z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.