Konsultacje dotyczące zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U.  z 2024 r. poz. 278)

Prezydent Miasta Torunia zawiadamia

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały druk nr 34/2024
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.

Konsultacje odbywają się w terminie: od 27 maja do 30 czerwca 2024 r.

Celem procesu konsultacyjnego jest poinformowanie mieszkańców o proponowanych w ww. projekcie uchwały zmianach, rezultatem których ma być poprawa kontaktu oraz lepsza współpraca pomiędzy Gminą a mieszkańcami podejmowana podczas prowadzenia rewitalizacji. Konsultacje społeczne odbędą się w następujących terminach i formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej:
  osobiście, na formularzach konsultacyjnych lub przez przesłanie formularza pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres: starowka@um.torun.pl

  Termin: od 27 maja do 30  czerwca 2024 r.

 2. Spotkania w siedzibie Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz zbieranie uwag ustnych:

  Termin: od 27 maja do 30 czerwca 2024 r.
  Miejsce: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, w godzinach pracy Biura tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30–15.30

  oraz 19 czerwca 2024 r., od 10:00–18:00

Projekt Uchwały nr 34/2024 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń znajduje się na stronach: https://bip.torun.pl i konsultacje.torun.pl.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych zostanie opublikowana niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej: https://bip.torun.pl.

UWAGA:
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie złożone po 30 czerwca 2024 r. (z zastrzeżeniem, że w przypadku uwag i opinii złożonych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego).


Do pobrania: