Konsultacje w sprawie Komitetu Rewitalizacji

27 października 2017 roku rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. Konsultacje dotyczyć będą zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Torunia. Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji.

Spotkanie otwarte ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, na którym możliwe będzie omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń, wyrażenie opinii i uwag dotyczących projektu uchwały odbędzie się 27 października 2017 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w sali A i B, Aleja Solidarności 1-3, w Toruniu, w godzinach 17:00-19:00.

Z kolei zbieranie uwag ustnych podczas spotkania otwartego nastąpi podczas spotkania w dniu 30 października 2017 r., także w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, w sali A i B, w godzinach 12:00-18:00.

Swoje uwagi i opinie będzie można przekazać też w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na formularzach zamieszczonych na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Torunia. Termin przesyłania uwag: od 27 października 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

Formularz, w którym należy zawrzeć swoje uwagi, opinie bądź propozycje do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń, znajduje się na stronach: www.bip.torun.pl, www.torun.pl, www.rewitalizacja.torun.pl,  www.konsultacje.torun.pl oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia.

Uwagi zbierane będą w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia:

  • ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w godzinach od 9:00-17:00 (od poniedziałku do piątku),
  • ul. Grudziądzka 126 b, w godzinach od 9:00-17:00 (od poniedziałku do piątku),
  • ul. Poznańska 52, w godzinach od 9:00-16:00 (od poniedziałku do piątku),
  • ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa), w godzinach od 9:00-17:00,
  • ul. Broniewskiego 90 (Centrum Handlowe Plaza), od wtorku do piątku.: w godzinach od 11:00-19:00, w sobotę.: w godzinach od 9:00-17:00.

Adres e-mail, na który można zgłaszać uwagi: wripe@um.torun.pl a adres korespondencyjny: Urząd Miasta Torunia, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego, ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych zostanie opublikowana niezwłocznie po ich zakończeniu na stronach internetowych: www.bip.torun.pl i www.konsultacje.torun.pl.


Do pobrania: