Konsultacje w sprawie SUMP - kontynuacja

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) wraz z Prognozą o oddziaływaniu na środowisko, w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (III etap).

Opracowana dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w godzinach od 9:00 – 15:00 w Urzędzie Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu (pokój nr 24) oraz dostępna jest na stronie internetowej www.sump-torun.pl w zakładce Dokumenty.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w dniach od 11 września do 2 października 2023 r.:

•      przesyłając drogą pocztową lub kurierem na adres Urzędu Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń bądź składając osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Torunia,

•      za pośrednictwem ankiety on-line umieszczonej na stronie internetowej: www.sump-torun.pl,

•      przesyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje.sump@multiconsult.com.pl,

•      ustnie do protokołu w godzinach od 9:00 – 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta , Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu (zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania Państwa wizyty w siedzibie Urzędu, w celu złożenia uwag ustnie, pod numerem telefonu 56 611-83-38).

Dodatkowo zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w  dniu

27 września 2023 r., godz. 17.00

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zaułek Prosowy 1

Na spotkaniu będzie można wysłuchać prezentacji, zgłosić uwagi i opinie dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).

 Do pobrania:

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych