Konsultujemy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2021

Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2021”.

Uzależnienie to silne pragnie zażywania określonych środków albo wykonywania czynności, które mogą wywoływać niebezpieczne dla zdrowia lub życia skutki.

Uzależnienie jest chorobą, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie. Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód. Powoduje koncentrację na wykonywaniu jakiejś czynności bądź zażywaniu konkretnego środka. Wpływa też negatywnie na zdrowie psychiczne oraz fizyczne.

Najczęściej uzależniamy się od:

 • alkoholu
 • narkotyków
 • leków
 • hazardu
 • papierosów/tytoniu
 • gier komputerowych/Internetu
 • seksu
 • robienia zakupów
 • pracy

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, gmina ma obowiązek corocznego opracowania i uchwalenia gminnego programu w zakresie profilaktyki uzależnień.

Gmina Miasta Toruń przygotowała projekt takiego dokumentu. Określa on strategię w zakresie profilaktyki oraz redukcji szkód związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej.

Program opracowano zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia, który jest podstawowym dokumentem polityki zdrowia publicznego. Wyznacza on cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców.

Podstawą do wskazania  priorytetowych działań w przygotowanym projekcie Programu były  zarówno wyniki badań ogólnopolskich, jak i dane obrazujące sytuację w naszym mieście - pozyskane od lokalnych podmiotów działających na rzecz ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie.

Zadania określone w Programie są finansowane głównie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z projektem „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2020” i zgłoś swoje uwagi.

Do pobrania:

 

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line

 

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym

17  września 2020 r., godz. 10.00-17.00

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl

w zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • preferowaną godzinę spotkania (od 10.00 do 17.00),

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 września 2020 r., do godz. 15.00

 

3) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 30 września 2020 r.

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.