Koszty i korzyści związane z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych

Działając  na podstawie  art. 37 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 317 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r, poz. 1405 z późn. zm.), Prezydent Miasta Torunia ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.


Dlaczego temat jest ważny?

Dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju, dlatego tak istotnym staje się wytyczenie odpowiedniej ścieżki, która tę dbałość zapewni.

Dawniej ochronę środowiska rozumiano jako szereg działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego człowieka, czyli elementów przyrody. Aktualnie, zasady ochrony środowiska skupiają się wokół człowieka, jego życia, jakości życia oraz zdrowia. Obejmują one zatem nie tylko dbałość o naturę, ale również, w takim samym stopniu, troskę o warunki mieszkaniowe, socjalne, kulturalne czy komunikacyjne – wszelkie elementy, które tworzą lub mają wpływ na człowieka i jego otoczenie.

Wprowadzona z styczniu 2018 roku ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadza wyraźne zobowiązania dla jednostek samorządu terytorialnego oraz różnych innych instytucji państwowych do posiadania we flocie pojazdów samochodów zeroemisyjnych. Dotyczy to także autobusów komunikacji publicznej w miastach powyżej 50 000 mieszkańców. Od dnia 1 stycznia 2021 roku we flocie autobusów trzeba zapewnić minimum 5% pojazdów zeroemisyjnych. W kolejnych latach powinno to być minimum 10% od 1 stycznia 2023 roku, minimum 20% od 1 stycznia 2025 roku i minimum 30% od 1 stycznia 2028 roku.

W związku z tym branża transportowa stoi teraz przed jednym z największych wyzwań w historii: jak dostosować tabor do nowych wymagań i jakie rodzaje napędów rozwijać w pojazdach sektora komunalnego?


Zapoznaj się z dokumentem

Projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych został sporządzony na potrzeby spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 317 z późn. zm.). Zawiera on analizę społeczno-ekonomiczną, finansowo-ekonomiczną oraz oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Zachęcamy do składania opinii oraz uwag dotyczących analiz i wniosków zawartych w projekcie dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

Z treścią projektu dokumentu można zapoznać się:

  • w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Legionów 220, pok. 19, w godzinach 7:30 – 15:30
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: bip.torun.pl oraz konsultacje.torun.pl (sekcja "Do pobrania")

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

  • drogą elektroniczną - należy wypełnić i wydrukować formularz dostępny w sekcji "Do pobrania", a następnie zeskanować go lub sfotografować i przesłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl, wpisując w tytule wiadomości "Konsultacje społeczne analizy dot. wykorzystania autobusów zeroemisyjnych"
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń (liczy się data wpływu)
  • osobiście w siedzibie wydziału WGK

W ramach konsultacji odbędzie się także DYŻUR KONSULTACYJNY w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Legionów 220, 12 grudnia 2018 r., w godz. 16:00-18:00.

 


Do pobrania:


Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r, poz. 1405 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 30.11.2018 roku, na okres 21 dni.