Plan dla starówki

Rozpoczynamy kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla obszaru toruńskiej starowki wraz z otoczeniem. To ważny dokument, który ustala, jakie są zasady zagospodarowania na konkretnych obszarach, jakie jest przeznaczenie terenów, na jakich zasadach chroniony jest i kształtowany układ przestrzenny, jakie są zasady ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego.

Plan miejscowy dla Starówki w Toruniu ma na celu ochronę zachowanych wartości kulturowych, krajobrazowych i historycznego układu urbanistycznego oraz zachowanie takich elementów przestrzeni, które decydują o klimacie i atrakcyjności miasta. Plan będzie stwarzał warunki do rozwoju atrakcyjnej przestrzeni o mieszkaniowo-usługowym charakterze, z uwzględnieniem przestrzeni publicznych, obiektów użyteczności publicznej. Będzie rozstrzygał kwestie estetyki przestrzeni publicznych (dróg, ulic, placów i skwerów), określał zasady umieszczania reklam i elementów małej architektury oraz ogródków gastronomicznych. Właściciele nieruchomości otrzymają instrument prawny, określający ramy dla dalszych działań inwestycyjnych. Na podstawie planu miejscowego, zgodnie z jego zapisami, wydawane będą pozwolenia na budowę. Plan miejscowy wpłynie zatem na skrócenie procedur administracyjnych.

Plan jest uchwalany przez Radę Miasta Torunia. Składa się z dwóch części: tekstowej i rysunkowej. Część tekstowa jest dokładnym opisem planu, w którym określa się przeznaczenie konkretnego terenu, warunki jego zagospodarowania, rodzaj zabudowy i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Załącznikiem do uchwały jest graficzna postać planu, czyli szkic stanowiący odzwierciedlenie układu ulic i zabudowy oraz planów ich zagospodarowania wraz ze szczegółową legendą.

Ze względu na specyfikę treści planu i duży zakres obszarowy, na potrzeby konsultacji społecznych, obszar objęty mpzp został podzielony na 3 części:

 1. Strefa buforowa - czyli otoczenie Starówki - zieleń i Bulwar Filadelfijski,
 2. Stare Miasto - czyli obszar na zachód od ulicy Podmurnej,
 3. Nowe Miasto - czyli obszar na wschód od ul. Podmurnej.

W ramach tego etapu konsultacji społecznych chcemy zaprezentować projekt planu wg aktualnego stanu, omówić szczegóły, odpowiedzieć na pytania i wątpliwości oraz zebrać kolejne uwagi i opinie mieszkańców, które posłużą do dalszych prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.


Zapoznaj się z projektem planu!

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu przygotowała interaktywną mapę, na której można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami i zapisami mpzp dotyczącymi poszczególnych fragmentów toruńskiej starówki. Wystarczy przejść do mapy (zapoznać się z instrukcją), znaleźć interesujący nas fragment starówki, kliknąć go lewym guzikiem myszki, a następnie wybrać: "Przeczytaj ustalenia dla tego terenu". W oknie, które się otworzy dostaniemy:

 • po prawej stronie informacje szczegółowe dla wybranego obszaru
 • po lewej stronie słownik pojęć i definicji oraz niżej ustalenia ogólne, do których czasami odsyłają zapisy zawarte w informacjach szczegółowychPrzyjdź na spotkanie

Organizujemy 3 osobne spotkania o charakterze informacyjno-warsztatowym, po jednym dla każdej ze stref opisanych powyżej. Na pierwszym omówimy projekt mpzp dotyczący strefy buforowej, na drugim spotkaniu przedstawimy ustalenia projektu mpzp dla obszaru Starego Miasta, na trzecim spotkaniu porozmawiamy o projekcie mpzp obejmującym Nowe Miasto.

Daty spotkań:

 • 3 lipca 2019 r., godz. 17.00 - teren strefy buforowej - otoczenia Zespołu Staromiejskiego - Bulwar Filadelfijski
  Spotkanie w Centrum Kulturalno-Kongresowym JORDANKI, al. Solidarności 1-3;


 • 23 lipca 2019 r., o godz. 17.00 - teren Starego Miasta
  Spotkanie w Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6;


 • 6 sierpnia 2019 r., godz. 17.00 - teren Nowego Miasta
  Spotkanie w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Przedzamcze 11/15

Uwaga! Ze względów organizacyjnych obowiązują wcześniejsze zapisy na spotkania informacyjno-warsztatowe!

Prosimy o zgłoszenia: telefonicznie 56 611 86 73 lub mailem: konsultacje@um.torun.pl


Poniższa mapka pokazuje fragmenty konsultowanego obszaru, które będziemy omawiać na poszczególnych spotkaniach:

 


Napisz do nas:

Jeśli nie możesz być na spotkaniach, prześlij nam swoje opinie na adres: konsultacje@um.torun.pl do dnia 26 sierpnia 2019 r.


Terminarz konsultacji:

 • 26 czerwca 2019 r. – rozpoczęcie konsultacji społecznych
 • 3 lipca 2019 r. – otwarte spotkanie informacyjno-warsztatowe dla terenu strefy buforowej , Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI, al. Solidarności 1-3
 • 23 lipca 2019 r. - otwarte spotkanie informacyjno-warsztatowe dla terenu Starego Miasta, Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6
 • 6 sierpnia 2019 r. - otwarte spotkanie informacyjno-warsztatowe dla terenu Nowego Miasta, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15
 • od 26 czerwca do 26 sierpnia 2019 r. – zbieranie opinii drogą elektroniczną
 • 26 sierpnia 2019 r. – zakończenie konsultacji społecznych

Do pobrania:

Zobacz plan na mapie!


Do pobrania:

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 73.

Partnerem merytorycznym jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu.