Plan konsultacji społecznych na 2024 r.

Rada Miasta Torunia uchwaliła 18 stycznia 2024 r. plan konsultacji społecznych na rok 2024.

Konsultacje społeczne to dla mieszkanek i mieszkańców Torunia jedna z okazji do zgłoszenia swoich uwag i spostrzeżeń na temat miejskich projektów - przed ich realizacją. Można to zrobić zarówno biorąc udział w spotkaniu konsultacyjnym, jak i drogą elektroniczną, we wskazanym przez samorząd terminie.

Propozycje do planu konsultacji na dany rok są składane w naborze publicznym przez podmioty uprawnione: rady okręgu, organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców oraz przez działy UMT i jednostki GMT. Decyzją toruńskich radnych w roku 2024 konsultowanych będzie 15 tematów:

1. Program ochrony środowiska dla Miasta Torunia na lata 2025-2028 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2032;
2. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Torunia na 2013-2035”;
3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Miasta Toruń na lata 2025-2040;
4. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.
5. Zmiana uchwały nr 884/18 Rady Miasta Torunia z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży;
6. Projektu uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
7. Propozycja zmiany uchwał Rady Miasta Torunia dotyczących powoływania i funkcjonowania jednostek pomocniczych GMT w zakresie ordynacji wyborczej, wydłużenia kadencji rad okręgów oraz zwiększenia środków finansowych na działalność rad;
8. Zmiana dotychczasowej, urzędowej nazwy fragmentu miasta Torunia „Wrzosy” na nową nazwę części miasta Torunia oraz utworzenie urzędowej części miasta dla tego obszaru;
9. Zmiany w schemacie linii komunikacyjnych MZK na lewobrzeżu;
10. Rozszerzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania;
11. Zmiany w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego w Toruniu (kontynuacja);
12. Centralny plac zabaw na Skarpie;
13. Organizacja ruchu na Bydgoskim Przedmieściu (kontynuacja);
14. Projekt sceny plenerowej z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, na terenie rekreacyjno - kulturalnym w Czerniewicach (ul. Ustronna/ Włocławska/ Cienista);
15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w okręgach Stawki i Rudak;
Warto dodać, że poza wymienionymi tematami w ciągu roku mogą być realizowane kolejne konsultacje społeczne, inicjowane odrębną uchwałą Rady Miasta Torunia bądź decyzją Prezydenta Miasta Torunia, bez konieczności aktualizowania planu.