Plan ogólny miasta Torunia - można składać wnioski

Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które do końca 2025 roku ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązek jego sporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ogólny jest sporządzany obowiązkowo dla obszaru całej gminy.

Plan ogólny to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Co ustali plan ogólny?

  • zasady rozwoju miasta - obszary pod zabudowę oraz obszary chronione przed zabudową,
  • strefy planistyczne - funkcje poszczególnych obszarów - gdzie można realizować budynki mieszkalne, usługowe, produkcyjne (katalog możliwych do wyznaczenia 13 stref obejmuje m.in. strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefę wielofunkcyjną z zabudową jednorodzinną, strefę usługową, strefę zieleni a także komunikacji),
  • gminne standardy urbanistyczne (określenie m.in. wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Plan ogólny ma stanowić narzędzie planistyczne zapewniające rozwój miasta z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, warunki do rozwoju przedsiębiorczości, ochronę terenów leśnych, parkowych i innych obszarów stanowiących system przyrodniczy miasta.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan ogólny sporządza prezydent miasta. W imieniu Prezydenta Miasta Torunia zadanie to realizuje Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu. Dokument ten powstanie przy udziale zespołu architektów i urbanistów oraz specjalistów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, komunikacji i infrastruktury. Projekt planu ogólnego powstanie po analizie istniejącego zagospodarowania i potrzeb rozwojowych miasta, a także wniosków i uwag złożonych przez wszystkie zainteresowane podmioty i mieszkańców. Projekt planu ogólnego będzie podlegał opiniowaniu i uzgadnianiu przez organy i instytucje wskazane w ustawie oraz zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć wnioski i uwagi.

Afisz informacyjny. Napis: Zapraszamy do składania wniosków do 31 maja 2024 r. W tle fragment mapy Torunia.


ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW TORUNIA
DO UDZIAŁU W TWORZENIU PLANU OGÓLNEGO!


Jak i kiedy złożyć wniosek do planu ogólnego?

Wnioski do planu ogólnego należy składać na specjalnym formularzu. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • elektronicznie - z wykorzystaniem dostępnej w Internecie platformy Voxly.pl >>> przejdź platformy Voxly.pl;
  • na papierze - na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B, 87- 100 Toruń;
  • za pomocą platformy ePUAP;
  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@mpu-torun.pl

Osoby zainteresowane tematem mogą też skorzystać z Punktu Informacyjnego w toruńskiej MPU – w każdy wtorek, do 28 maja, w godzinach 12:00-17:00.


Przydatne linki: