Plan współpracy miasta z NGO w 2012 r.

Prezydent Miasta Torunia zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbywają się w dniach 29 sierpnia - 9 września 2011 r.

Treść projektu programu i formularz zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.torun.pl/ngo oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Torunia. 

Opinie i sugestie można wyrazić na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w dniu 6 września 2011 r. o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej, „Pokój z kuchnią”,- wypełniając formularz  i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2011 r.

    • na adres e-mail: konsultacje@um.torun.pl lub
    • na numer faksu: 56 611 86 80 lub
    • w jednym z punktów informacyjnych Urzędu Miasta Torunia lub
    • przesłać pocztą na adres siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konsultacje - NGO”.

Materiały do pobrania: