Pomysły na czyste powietrze w Toruniu

Termin gospodarka niskoemisyjna oznacza nie tylko wyeliminowanie niskiej emisji, ale również poprawę jakości życia społeczeństwa przy jednoczesnym wzroście gospodarczym kraju. Gospodarka ta związana jest przede wszystkim z wydajnością energetyczną, znacznym udziałem odnawialnych źródeł energii oraz ogranicze­niem emisji szkodliwych pyłów i gazów. Kluczową rolę odgrywa w niej połączenie wszystkich tych aspektów.

W ramach gospodarki niskoemisyjnej minimalizuje się uzależnienie od paliw kopalnych i tym samym ogranicza emisję gazów cieplarnianych. W sposób efektywny zużywa się lub wytwarza energię oraz materiały, a także usuwa, bądź odzyskuje odpady.

Dla wprowadzenia gospodarki niskoemisyjnej polski rząd opracował Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Jego podstawę stawowi ratyfikowany przez Polskę Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu oraz Pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020.

Głównym celem NPRGN jest dokonanie zmian, które poprowadzą polską gospodarkę w kierunku niskiej emisji, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Celami szczegółowymi NPRGN są:

 • niskoemisyjne wytwarzanie energii;
 • poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, w tym odpadami;
 • rozwój zrównoważonej produkcji - obejmujący przemysł, budownictwo i rolnictwo;
 • transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności;
 • promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji.

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Gospodarki, „dobrze przygotowana strategia transformacji w kierunku niskoemisyjnym może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy zarówno dla Polski, jak i dla całej Unii Europejskiej. Aby jednak tak się stało, strategia powinna być dopasowana do realiów społeczno-gospodarczych danego państwa oraz uwzględniać zmieniający się kontekst globalny”.


Gospodarka niskoemisyjna w Toruniu

Toruń posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny sporządzany na lata 2014-2020 dla obszaru gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera zestaw konkretnych działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń do powietrza.  Muszą być one spójne z obowiązującymi dokumentami,  jak Strategia Rozwoju Miasta, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz tworzone w oparciu o obowiązujące programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych.

W naszym mieście działania te podzielono na 4 główne sektory oraz działania międzysektorowe:

 • budownictwo i energetyka,
 • transport,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • działania międzysektorowe  - obejmują zadania o charakterze nieinwestycjnym, czyli edukację społeczeństwa w zakresie oszczędzania energii oraz akcje promocyjno-informacyjne.

Działania te przyczynią się pośrednio do realizacji założonych w Planie celów.

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje nt.  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Do pobrania:


Po co konsultacje społeczne?

W ramach konsultacji chcemy zapytać mieszkańców jakie działania proponują, aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do powietrza w naszym mieście. Wyniki, które otrzymamy będą wnikliwie analizowane pod kątem możliowści ich wykorzystania przy tworzeniu programów działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji w Toruniu.

Zapraszamy do udziału warsztacie

12 grudnia 2019r.

w godz. 12.00 -16.30

sala konferencyjna CKK Jordanki

(dla uczestników warsztatu darmowy parking w CKK Jordanki)

 

Będzie to specjalny warsztat prowadzony Metodą Foresightu (warsztat przyszłościowy).

 W ramach warsztatu zaplanowano m.in.:

 • prezentację dotychczasowych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej,
 • analizę czynników wpływających bezpośrednio na problem,
 • budowanie scenariuszy przyszłości,
 • poszukiwanie pomysłów pozwalających na zrealizowanie najlepszego i zrównoważonego scenariusza przyszłości,
 • wybór najlepszych pomysłów i szczegółowe ich opracowanie.

 

Warsztat przeprowadzi Rafał Moczkodan – szkoleniowiec, pracownik Wydziału Humanistycznego UMK i uniwersyteckiej spółki Idea Spin Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów Metodą Foresightu oraz Design Thinking.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, na warsztat obowiązują wcześniejsze zapisy.

Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztacie:

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl

w zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,

                                                         lub

2) zadzwoń pod numer: 56 611 86 81 lub 56 811 87 47

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w warsztacie,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 31 grudnia 2019 r.

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy w Wydziałem Ekologii i Środowiska