Porządek na osiedlu Jar – kreatywne rozwiązania

UWAGA!

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, termin oraz forma warsztatu Design Thinking uległ zmianie.

Warsztat będzie odbywać się online 

10 listopada 2020 r.

godz. 17.00 - 20.00 

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach?

Wejdź tutaj  na 5 min. przed rozpoczęciem spotkania 10 listopada

 

Osoby, które zapisały się na warsztat 9 listopada, zostały poinformowane o zmianach.

 

 


Rozpoczęliśmy realizację zadania z Budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2020 pn.: „Porządek na osiedlu Jar - kreatywne rozwiązania”. Projekt ten został wybrany ilością 146 głosów mieszkańców okręgu Wrzosy.

 

Kilka słów nt. osiedla Jar

Tzw. Jar to największe osiedle w północnej części Torunia. Docelowo zamieszkiwać ma je blisko 20 tys. osób. Zostało ono zaplanowane przede wszystkim z myślą o potrzebach mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości przyrodniczo-krajobrazowych i historycznych tego terenu. Stąd też w planach zagospodarowania Jaru duży nacisk położono na  ochronę terenów wartościowych przyrodniczo i kulturowo: obszar historycznego fortu stanowiącego element zewnętrznego pierścienia warownego dawnej Twierdzy Toruń, lasy i tereny zadrzewione, istniejące oczko wodne oraz  inne tereny otwarte, częściowo wpisując je w strukturę planowanego osiedla mieszkaniowego.

Na osiedlu Jar znajduje się mnóstwo terenów zielonych, głównie o charakterze leśnym oraz leśno-parkowym, przystosowanych zarówno do odpoczynku, jak i rekreacji. Nowych mieszkańców osiedle to przyciąga  przede wszystkim bliskością przyrody, spokojem oraz właśnie doskonale zagospodarowanymi terenami rekreacyjnymi.

Jednak problemem, który dotyka mieszkańców Jaru niemal od początków powstania osiedla, są śmieci, które niszczą krajobraz terenów zielonych oraz lasów. Nie brakuje wśród nich setek drobnych plastikowych opakowań, pozostałości po spożywanych posiłkach, a także całych skupisk worków wypełnionych śmieciami, tworzących dzikie wysypiska.


Co w ramach projektu?

Jak wspomniano na początku, celem projektu jest wypracowane optymalnych rozwiązań służących utrzymaniu czystości na ternach rekreacyjnych w obrębie tzw. osiedla Jar. Docelowo, w ramach projektu będziemy chcieli podjąć próbę wypracowania mechanizmów budowania współodpowiedzialności mieszkańców za utrzymanie porządku na miejskich terenach rekreacyjnych.

Zadanie będzie realizowane w sposób partycypacyjny, z udziałem mieszkańców i w oparciu o metodę Design Thinking. Uczestnikami całej procedury są oczywiście użytkownicy - w tym przypadku mieszkańcy tzw. osiedla Jar oraz grono specjalistów, którzy mogą wnieść do działania swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu tematyki będącej przedmiotem całego procesu.

Do realizacji zadania, w procedurze zapytania ofertowego, został wyłoniony wykonawca - Zespół Service Design Polska z Poznania. Do tej pory firma wykonała wstępne badania diagnostyczne, służące rozpoznaniu problemu. W ramach diagnozy zrealizowano następujące działania:

1) wykonano wizję lokalną okolicy,

2) przeprowadzono wywiady pogłębione z kluczowymi interesariuszami projektu,

3) opracowano narzędzie do zbierania opinii społeczności osiedla Jar nt. problemu śmieci, ich rozmieszczenia i innych ważnych aspektów.

 

Kolejnym etapem realizacji zadania:  „Porządek na osiedlu Jar - kreatywne rozwiązania” są dwudniowe  warsztaty Design Thinking .

Przewidziano, że warsztatach może wziąć udział maksymalnie 50 osób – po 25 osób każdego dnia.

Warsztaty składać się będą z kilku etapów:

1) rozpoznanie i dokładne określenie problemu śmieci na osiedlu Jar,

2) przekształcenie problemu na wyzwania projektowe (design challenge),

3) szukanie najlepszych rozwiązań problemu śmieci na osiedlu Jar,

4)  przedstawienie propozycji rozwiązań,

5)  poddanie ocenie zaproponowanych rozwiązań i przekształcenie najlepszych z nich w tzw. koncepty projektowe, które stworzą prototypy rozwiązań.

Rezultatem warsztatów będzie opracowanie, w którym przedstawione zostaną propozycje rozwiązań problemu śmieci na osiedlu Jar. Następnie mieszkańcy osiedla poproszeni zostaną o przedstawione opinii na temat wypracowanych rozwiązań i wybór najlepszych projektów, które będą mogły zostać skutecznie wdrożone.

Rozwiązania konsultowane będą w terminie: 27 października – 1 listopada 2020 r.

 Harmonogram projektu - „Porządek na osiedlu Jar - kreatywne rozwiązania”:

  • od 15.09.2020 - wywiady pogłębione z kluczowymi interesariuszami osiedla Jar
  • od 9.10.2020 - badanie opinii interesariuszy nt. problemu śmieci na osiedlu
  • 9.10.2020 - otwarcie rejestracji dla uczestników warsztatów
  • 19.10.2020  (17:00-21:00) - Warsztat Design Thinking 1
  • 20.10.2020  (17:00-21:00) - Warsztat Design Thinking 2
  • 27.10.2020 - przekazanie propozycji rozwiązań problemu śmieci do konsultacji

 

Weź udział w konsultacjach

Zaproszenie do udziału w projekcie kierowane jest przede wszystkim do mieszkańców osiedla Jar.

Jak można się włączyć?

1.      Wypowiedz się nt. problemu śmieci na osiedlu Jar i zostaw swój adres mailowy do kontaktu - wejdź tutaj

2.      Zaopiniuj rozwiązania wypracowane podczas  warsztatów Design Thinking - od 27.10 do 1.11 na stronie projektu.

3.      Zarejestruj się a następnie weź udział w  jednym z warsztatów Design Thinking – wejdź tutaj

 

Gdzie i jak będą odbywać się warsztaty?

 19.10.2020 – 1 grupa; 20.10.2020 – 2 grupa

Centrum Wielu Pokoleń, ul. Watzenrodego 15

Godz.. 17.00 – 21.00

 Zaproszenie na spotkanie

Uwaga!

Z uwagi na pandemię Covid19 przygotowujemy warsztaty tak, by były dla nasz wszystkich bezpieczne. Uczestnicy będą mieli zachowany dystans społeczny, maseczki, środki do dezynfekcji, jednorazowe przybory do pisania oraz  materiały warsztatowe.

Jeżeli względy epidemicznie uniemożliwią nam przeprowadzenie warsztatów w Centrum Wielu Pokoleń, będziemy je realizować  online, z wykorzystaniem komunikatorów i narzędzi internetowych.

Osoby, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach będą na bieżąco otrzymywać wszystkie niezbędne informacje

Do udziału w warsztatach zaproszono także: deweloperów realizujących projekty na osiedlu Jar,  administratorów budynków, przedsiębiorców, społecznych aktywistów, przedstawicieli oświaty, parafii oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać i doświadczyć metody pracy projektowej Design Thinking, uniwersalnie przydatnej w pracy zespołowej. Poza tym, otrzymają oni wystawiony przez Service Design Polska certyfikat uczestnictwa w warsztatach projektowania partycypacyjnego dla miasta Torunia.

 


 

Więcej o metodzie Design Thinking

 

Co to jest Design Thinking?

Design Thinking to podejście do tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

 Design Thinking działa w oparciu o następujące założenia:

1. Koncentracja na użytkowniku – dogłębne zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb.

2. Kreatywne współtworzenie – spojrzenie na problem z wielu perspektyw, szukanie nowych rozwiązań, wyjście poza utarte schematy.

3. Eksperymentowanie i testowanie hipotez – budowanie prototypów i częste zbieranie informacji zwrotnej od użytkowników.

 Celem projektów realizowanych zgodnie z Design Thinking są rozwiązania (1) pożądane przez użytkowników, (2) technologicznie wykonalne, (3) ekonomicznie opłacalne.

 Jak działa Design Thinking?

Design Thinking  to usystematyzowane podejście do procesu innowacji. Pierwszym krokiem jest zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści, którzy mogą spojrzeć na problem z różnych perspektyw: inżynierowie, technolodzy, specjaliści od marketingu, projektanci, socjolodzy etc. Następnie powołany zespół realizuje, krok po kroku, kolejne etapy metody posługując się zestawem narzędzi i technik, aby w rezultacie wypracować optymalne do wdrożenia rozwiązanie.

Ścieżka prowadząca przez kolejne etapy nie musi być liniowa. Porażka poniesiona na etapie prototypowania może wymagać powrotu do etapu generowania pomysłów albo nawet definiowania problemu i rozpoczęcia procesu od początku.

Narzędzia pracy Design Thinking dobrano tak, aby w procesie badawczym jak i projektowym zaangażowane były wszystkie grupy użytkowników (interesariusze projektu). Włączenie interesariuszy od samego początku w proces pozyskiwania wiedzy, diagnozowania i definiowania problemów, generowania pomysłów na ich rozwiązanie, aż po prototypowanie rozwiązań projektowych oraz ich ewaluację zaowocuje (1) prawdziwym zaangażowaniem interesariuszy w procesie, (2) doskonałym zrozumieniem przez wszystkich uczestników jakie mamy problemy oraz jak będziemy je rozwiązywać, (3) utożsamianie się uczestników (jako współautorów) z wypracowanym wspólnie rozwiązaniem projektowym, co motywuje ich do dzielenia się wiedzą o projekcie i jest bardzo sprzyjającym czynnikiem do wdrożenia rozwiązań projektowych.

Tutaj zobaczysz jak wyglądał warsztat prowadzony metodą Design Thinking w Łodzi èhttps://youtu.be/a0P8x0Kv5sg