Program Ochrony Środowiska

Działając  na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), Gmina Miasta Toruń przystępuje do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.


Dlaczego temat jest ważny?

Dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju, dlatego tak istotnym staje się wytyczenie odpowiedniej ścieżki, która tę dbałość zapewni.

Dawniej ochronę środowiska rozumiano jako szereg działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego człowieka, czyli elementów przyrody. Aktualnie, zasady ochrony środowiska skupiają się wokół człowieka, jego życia, jakości życia oraz zdrowia. Te trzy wartości stanowią podstawę wszelkich działań ochronnych. Obejmują one zatem nie tylko dbałość o naturę, ale również, w takim samym stopniu, troskę o warunki mieszkaniowe, socjalne czy kulturalne – wszelkie elementy, które tworzą lub mają wpływ na człowieka i jego otoczenie.

Projekt ochrony środowiska zawiera długofalową politykę jego ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem działań krótko i długoterminowych, które prowadzić mają do poprawy warunków życia oraz kształtowania właściwych postaw społecznych, co w konsekwencji zapewnić ma przyszłym pokoleniom prawo do korzystania z zasobów naturalnych.


Zapoznaj się z koncepcją

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” wydanymi przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015 roku. Zgodnie z zapisami wytycznych podstawowymi zasadami tworzenia Programów Ochrony Środowiska są: zwięzłość i prostota, spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, konsekwentne i świadome stosowanie terminów, wyznaczenie ram czasowych, oparcie na wiarygodnych danych, prawidłowe określenie celów, włączenie interesariuszy w proces opracowania programu, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 


Zachęcamy do składania opinii, stanowisk oraz propozycji dotyczących rozwiązań projektowych w zakresie objętym dokumentem. 

Do pobrania:

 

Z treścią Koncepcji można zapoznać się:

  • w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT na ul. Wały gen. Sikorskiego  8, w godzinach 9.00-17.00
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia – koncepcja do pobrania

 Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

  • w formie pisemnej na adres:
    Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • listem elektronicznym na adres e-mail: wsiz@um.torun.pl

z dopiskiem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia”

W ramach konsultacji odbędzie się także dyżur konsultacyjny w Punkcie Informacyjnym UMT (Centrum), ul. Wały gen. Sikorskiego 8, dnia 3 lipca 2017 r., w godz. 12.00 – 18.00.


 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 21.06.2017 roku, na okres 21 dni.


Ze względu na wydłużoną procedurę uzyskiwania opinii związanych z tworzeniem Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2017–2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dostępny będzie po ostatecznym zatwierdzeniu dokumentu.


Do pobrania:


Uwaga!

>>> Jeżeli jesteś zainteresowany II etapem tych konsultacji - kliknij na ten link.