Program Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia - II etap

Rozpoczynamy II etap konsultacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2017r. poz. 519 z późn. zm.).

Przypominamy, że w pierwszym etapie, który odbywał się od 26 czerwca do 12 lipca 2017 r., torunianie mogli wnosić uwagi do  prezentowanej koncepcji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Na podstawie zebranych w tym czasie zgłoszeń mieszkańców oraz uzyskanych w kolejnych miesiącach opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy powstał dokument prezentujący aktualne problemy związane z ochroną środowiska oraz kształtowaniem środowiska przyrodniczego na terenie Torunia. Opracowanie wskazuje tzw. "punkty zapalne" w środowisku wywołane rozwojem gospodarczym, jak i przedstawia konkretne propozycje działań zmierzających do stopniowej likwidacji zagrożeń. Zawiera również informacje o stanie środowiska oraz o podejmowanych działaniach zmierzających do jego poprawy.

Jeżeli jesteś zainteresowany raportem z I etapu konsultacji - możesz go pobrać klikając na ten link.


Co w II etapie konsultacji?
Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu. Zachęcamy także do składania uwag i opinii w sprawie treści Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

Z Programem można zapoznać się na kilka sposobów:

  1. W wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni na ul. Wały gen. Sikorskiego 12, pok. nr 3, w godzinach 7.30-15.30

  2. W wersji elektronicznej - pobierając niżej dostępne pliki:

Ogłoszenia w tej sprawie, wraz z powyższym zestawem dokumentów, zostały także opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak wnieść uwagi?
Uwagi i wnioski do dokumentu można wnosić w terminie 21 dni od daty opublikowania tej Informacji, tj. do dnia 22 lutego 2018 r. włącznie:

  • ustnie do protokołu - w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30), w Wydziale Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, pok. nr 3
  • w formie pisemnej na adres: Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • listem elektronicznym na adres e-mail: wsiz@um.torun.pl

    z dopiskiem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia"

Do pobrania:


Notka prawna:
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 01.02.2018 roku.