Przyszłość rynku pracy w Toruniu

Dlaczego temat jest ważny?

Rynek pracy stanowi bardzo ważną część systemu gospodarczego. To tutaj następuje połączenie oraz wymiana podaży i popytu na pracę. To tutaj również kształtują się relacje dotyczące zatrudnienia, bezrobocia, wynagrodzenia oraz organizacji pracy.

Toruń plasuje się na drugim miejscu w województwie pod względem najniższego bezrobocia, zaraz za Bydgoszczą. Jednakże stan epidemii, który odcisnął swoje piętno na wszystkich rynkach pracy, tj. wojewódzkim, regionalnym i lokalnym, spowodował wzrost bezrobocia w naszym mieście, w ostatnim roku. W 2019 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wynosiła 3,9 tys., natomiast w 2020 r. – już 4,4 tys.

Badania i analizy rynku pracy wskazują, że najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na stan bezrobocia są:

 • postępujący proces starzenia się społeczeństwa,
 • sukcesywny spadek liczby i udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście odsetka osób w wieku poprodukcyjnym,
 • niska jakość ofert pracy (niskie płace, niestabilność zatrudnienia, brak pozapłacowych form wsparcia, nietypowe godziny pracy),
 • trudności w przystosowaniu do zmian technologicznych, głównie cyfryzacji,
 • wzrost emigracji zarobkowej mieszkańców regionu, w szczególności zagranicznych,
 • niska motywacja zatrudnieniowa,
 • wzrost migrantów zarobkowych, pracujących często za niższą płacę.

Rynek pracy w Toruniu skupia zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. Zdecydowanie dominują w nim najmniejsze podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Ich udział w rynku pracy jest największy. W sektorze publicznym w styczniu 2020 r. wyniósł on 60,14%, a w sektorze prywatnym aż 96,80%. Natomiast najmniejszy jest udział dużych podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników. W sektorze publicznym wyniósł on 3,42%, a sektorze prywatnym tylko 0,10%. Wśród wszystkich podmiotów, bez względu na wielkość zatrudnienia, dominuje sektor prywatny – jego rola w kształtowaniu rynku pracy jest kluczowa.

Zatrudnienie na rynku pracy Torunia jest również zróżnicowane ze względu na rodzaj branż, w jakich pracodawcy prowadzą działalność. W przeciągu ostatnich 10 lat nastąpiła zmiana rodzaju branży dominującej. W 2009 r. najwięcej osób pracowało w przetwórstwie przemysłowym. Natomiast w 2019 r. największy udział w zatrudnieniu miał handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych i motocykli. Poza tymi branżami wzrost zatrudnienia wystąpił również w obszarach, tj.:

 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (137%),
 • informacja i komunikacja (135%),
 • transport i gospodarka magazynowa (123%),
 • administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • (115%),
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa (112%),
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (110%),
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (107%).

Przeprowadzona dla toruńskiego rynku pracy analiza SWOT (str. 122-125, Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027) wskazała kierunki, cele oraz konkretne działania, które należy wdrożyć w celu poprawy jego sytuacji, w odniesieniu do wszystkich podmiotów, tj. pracowników i pracodawców.

Do głównych celów zawartych w strategii należą:

 1. Wspieranie pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy,
 2. Zaspokajanie potrzeb kadrowych pracodawców,
 3. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy,
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych z uwzględnieniem potrzeb pracodawców,
 5. Wspieranie samozatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 6. Wspieranie start-upów zakładanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
 7. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i z rynku pracy,
 8. Wspieranie i promowanie podmiotów ekonomii społecznej,
 9. Wykorzystanie potencjału uczelni wyższych do kształcenia kadr dla gospodarki,
 10. Wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy i promocja kształcenia dostosowanego do wyzwań współczesnego rynku pracy.

 

Jak powstawał dokument?

Prace nad wstępną wersją Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027 rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas do to jej opracowania powołany został zespół składający się z przedstawicieli: Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziałów Urzędu Miasta Torunia, Centrum Wsparcia Biznesu, Rady Miasta Torunia oraz Powiatowej Rady Rynku Pracy. We wrześniu, w drodze zamówienia publicznego, wyłoniono również wykonawcę treści dokumentu – Centrum Rozwoju Procesów społecznych Rafał Gorczowski.

Diagnozę rynku pracy w Toruniu przeprowadzono uwzględniając następujące czynniki:

 • uwarunkowania historyczne,
 • uwarunkowania administracyjne, czyli m.in.: liczbę pracujących wg płci, dochody, migracje, infrastrukturę drogową, edukację, kulturę, itd.,
 • otoczenie gospodarcze, czyli analizę publicznego i prywatnego sektora pracy oraz otoczenia biznesu i osób fizycznych,
 • analizę sytuacji Torunia na regionalnym rynku pracy (liczba osób bezrobotnych, czynniki wpływające na poziom bezrobocia, analiza lokalnego rynku pracy, wpływ pandemii na rynek pracy),
 • analizę instytucji rynku pracy, tj. Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia czy instytucje szkoleniowe,
 • analizę publicznych i prywatnych podmiotów tworzących miejsca pracy, w tym szczegółową analizę branżową,
 • charakterystykę osób bezrobotnych,

Oprócz diagnozy, przeprowadzono również badanie wśród 100 pracodawców, z zachowaniem reprezentatywności. Celem badania było zebranie informacji o sytuacji toruńskich pracodawców sektora prywatnego i określenie barier uniemożliwiających im tworzenie nowych miejsc pracy oraz poznanie ich subiektywnego spojrzenia na własną sytuację w obliczu wymagań, jakie stawia dzisiejsza sytuacja ekonomiczna i rynek pracy w Toruniu. Wyniki badania znajdują się na str. 105 – 114 w Programie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027

Dodatkowo wykonano szczegółową analizę SWOT, która wskazała moce oraz słabe strony toruńskiego rynku pracy, jak również szanse i zagrożenia jakie tworzy otoczenie rynkowe.

Wszystkie zebrane materiały oraz dane posłużyły do opracowania celów szczegółowych i kierunków działania, których wdrożenie poprawić ma sytuację rynku pracy w naszym mieście.

Do pobrania:


 

Co w ramach konsultacji?

Chcemy wspólnie przedyskutować założenia wstępnej wersji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Każdy mieszkaniec Torunia może zgłosić swoje uwagi do treści zawartych w dokumencie. Szczególnie istotne będą wskazówki dotyczące tego, jakie działania należy uwzględnić podczas realizacji celów strategicznych (str. 126 – 135 w dokumencie).

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

1)      Zapoznaj się ze wstępną wersją Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027

>>> do pobrania tutaj

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line

21  kwietnia  2021 r., godz. 9:00-18:30

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

w zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • preferowaną godzinę spotkania oraz godzinę rezerwową – przewidziano 5 dyżurów, odbywających się w przedziałach czasowych:

1)       9:00 – 10:30

2)      10:45 – 12:15

3)      12:45 – 14:15

4)      14:45 – 16:15

5)      17:00 – 18:30

W dyżurach będą brać czynny udział eksperci odpowiedzialni za projekt Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027.

Z uwagi na charakter spotkania - spotkanie on-line - ilość osób, które mogą efektywnie brać udział w spotkaniu jest ograniczona. W związku tym o pierwszeństwie przypisania osób chętnych do danego terminu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!

lub

2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams),

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00

 

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze:

3) prześlij swoje uwagi na adres: konsultacje@um.torun.pl

Czekamy do 4 maja 2021 r.

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.