Strategia dla zdrowia

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące Polityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia na lata 2019 – 2025.


Dlaczego temat jest ważny?

Polityka zdrowotna jest elementem polityki społecznej. Skupia się na planach oraz działaniach, które podejmowane są w celu zapewnienia najlepszej ochrony zdrowia ludności i są dostosowane do potrzeb opieki zdrowotnej.

 W praktyce polityka zdrowotna polega  na:

1)  określeniu priorytetów dla danej społeczności,

2) wyborze właściwych celów oraz grup objętych działaniem,

3) podejmowaniu działań, których zadaniem jest niwelowanie nierówności społecznych w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej.

 

W Polsce prowadzenie polityki zdrowotnej leży w zakresie obowiązków Ministerstwa Zdrowia. Poszczególne zadania polityki są realizowane na wszystkich szczeblach administracji państwowej i w jednostkach samorządu terytorialnego: województwa, powiatu i gminy.

Miasto Toruń realizuje zadania służące ochronie zdrowia. Jednakże samorząd miasta ma tylko częściowy wpływ na zakres finansowania ochrony zdrowia w mieście. Dlatego tak ważnym narzędziem regulacji w tej sferze jest właśnie Polityka Zdrowotna.

Głównymi powodami opracowania konsultowanego dokumentu dla naszego miasta są:

  • usprawnienie działań dotyczących ochrony zdrowia,
  • realizacja celów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia.

 Przygotowanie Polityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia zostało poprzedzone przeprowadzeniem Diagnozy, w której przedstawiono stan i stopień zaspokojenia istotnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców.


Co w ramach konsultacji?

W pierwszym etapie konsultacji społecznych mieszkańcy wypełniali ankietę na temat ochrony zdrowia w Toruniu. Jej wyniki zostały przeanalizowane i uwzględnione w koncepcji Polityki Zdrowotnej dla Miasta Torunia na lata 2019-2025.

Teraz  chcemy przedstawić wstępne założenia  opracowywanego dokumentu.

W ramach drugiego etapu konsultacji  będziemy zbierać uwagi do projektu koncepcji Polityki Zdrowotnej. Wszystkie zgłoszone opinie zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości uwzględnienia ich w  Polityce Zdrowotnej dla Miasta Torunia na lata 2019-2025.

Do pobrania:


 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym

8 maja 2019 r. (środa), godz. 17.00

CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3 (sala konferencyjna z tyłu budynku)

 

 

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Uwagi zbieramy do 24 maja 2019 r.


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.