Stypendia dla studentów

Rozpoczynamy konsultacje społeczne, w których chcemy porozmawiać z mieszkańcami, studentami i przedstawicielami środowiska akademickiego o kryteriach przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów toruńskich uczelni.

Miejski Program Stypendialny został ustanowiony w 2014 r. przez Radę Miasta Torunia. Jego głównym celem jest zachęcenie najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów w Toruniu.  

Zasady udzielania stypendiów określają uchwały Rady Miasta Torunia - uchwała nr 877/2014 (zmieniona uchwałą nr 901/18) i 878/2014 (zmieniona uchwałami nr 536/17 oraz 900/18). Najważniejsze z ustaleń zakładają, że stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie. Co roku rośnie liczba składanych wniosków (2015 r. – 44 wnioski, 2016 r. – 66 wniosków, 2017 r. – 78 wniosków, 2018 r. – 171 wniosków).

O stypendium na I roku studiów mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

 • nabyli prawa studenta uczelni wyższej utworzonej i działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mającej siedzibę w Toruniu i podejmują po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia,
 • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, a w przypadku studentów obcokrajowców szkołę równorzędną do szkoły ponadgimnazjalnej nie wcześniej niż 24 miesiące przed data rozpoczęcia studiów,
 • uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a przypadku studentów obcokrajowców szkoły równorzędnej do szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą niż:
  - 4,5 oraz posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub,
  - 5,0 oraz posiadają inne znaczące osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a przypadku studentów obcokrajowców szkoły równorzędnej do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • mieszkają na terenie miasta Torunia.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków składanych przez kandydatów. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Stypendialną. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje laureatom zajmującym I, II i III miejsca w finale olimpiady, w dalszej kolejności kandydatom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie kończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.

O stypendium na wyższych latach studiów  mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

 • są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, na wydziałach i w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia,
 • zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni,
 • uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię,
 • nie powtarzają roku,
 • nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów,
 • studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia,
 • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki,
 • mieszkają na terenie miasta Torunia.

Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję. Ocena merytoryczna wniosku jest wyrażana w punktach przyznawanych za działalność naukową lub artystyczną od 0 do 60 pkt.

W ramach konsultacji społecznych chcemy porozmawiać z mieszkańcami, studentami, przedstawicielami środowiska akademickiego o kryteriach przyznawania stypendiów miejskich najlepszym studentom toruńskich uczelni.  Czy obecnie stosowane zasady są satysfakcjonujące dla wszystkich? Czy należy wprowadzić dodatkowe kryteria uprawniające do otrzymania stypendium miejskiego? 


Chcesz zabrać głos w tej sprawie?

 • Przyjdź na dyżur konsultacyjny. 

20 marca 2019 r. (środa), o godz. 17:00
Centrum Sztuki Współczesnej (czytelnia), Wały gen. Sikorskiego 13

 • Napisz do nas.

Uwagi można przesłać mailowo, na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Czekamy do 28 marca 2019 r.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia, zostanie opublikowany w terminie 60 dni od zakończenia procesu konsultacyjnego, tj. do 27 maja 2019 r.


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Edukacji

 


Do pobrania: