Toruń wspiera osoby z niepełnosprawnością

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2023”.

W Toruniu odsetek osób z niepełnosprawnością wynosi około 13% ogółu mieszkańców, czyli w przybliżeniu 23-26 tys. osób.

Zgodnie z definicją, niepełnosprawność oznacza stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, który powoduje trwałe lub okresowe ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji.  Jest ona również rozumiana jako wynik barier społecznych, ekonomicznych oraz fizycznych, które napotyka człowiek w swoim otoczeniu i środowisku zamieszkania.

Osoba z  niepełnosprawnością, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:

1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny ),

2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,

3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.


 Dlaczego aktualizacja?

W 2014 r. został opracowany „Program Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020”.  Częścią prowadzonych wówczas konsultacji społecznych było badanie jakościowe na temat pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia, w której szczególną uwagę poświęcono sytuacji osób niepełnosprawnych w Toruniu (link do konsultacji z 2014 r.: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/niepelnosprawni-w-toruniu). Wspólnie wypracowany program stanowił odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania społeczne oraz formalno – prawne dotyczące osób niepełnosprawnych. Kierunki określone w Programie dotyczyły sfery integracji społecznej, a więc obejmowały działania mające na celu możliwie najszersze włączenie osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego naszego miasta.

W ubiegłym roku Rada Miasta Torunia zaktualizowała Strategię rozwoju miasta Torunia (uchwała nr 861 Rady Miasta Torunia z dnia 17 maja 2018 r.). W tym dokumencie, który ma charakter nadrzędny wobec strategii branżowych, znajdują się również zapisy dotyczące osób z niepełnosprawnością. „Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r.” wprost wskazuje „niewystarczający poziom opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle chorymi” oraz na konieczność „wsparcia osób z niepełnosprawnościami w integracji społecznej i zawodowej” (cel operacyjny 1.7). Stąd wynika konieczność dostosowania Programu do zmienionych zapisów zawartych w dokumencie strategicznym dla całego miasta.

Efektem wdrożenia powyższych zapisów i tym samych realizacji  „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2023” ma być podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością w Toruniu poprzez zwiększenie ich udziału we wszystkich sferach życia oraz wzrost zaufania do instytucji społecznych.


Co w ramach konsultacji?

Zapoznaj się z projektem „Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 – 2023” i przedstaw swoje uwagi.

Do pobrania:

 
 

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym

do wyboru są dwa terminy: 3 oraz 8 października 2019 r.

Jeżeli chcesz przyjść na dyżur i przekazać swoje uwagi:

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl

w zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • wybrany dzień dyżuru (3 lub 8 października) oraz preferowaną godzinę spotkania (od 10.00 do 18.00),

                                                         lub

  • zadzwoń pod numer 56 611 86 81 i umów się na konkretną godzinę w wybranym dniu dyżuru

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10.00 – 18.00, w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej na ul. Fałata 39, pok. 15.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października, do godziny 15.00.

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze  prześlij swoje opinie na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 18 października 2019 r.