Wspólnie o programie

Wspólnie o programie - II etap konsultacji

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń współdziałających ze środowiskiem III sektora.

W ramach procedury tworzenia programu odbyły się w br. następujące działania:

1)      11 czerwca 2018 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych na miejskich stronach internetowych,

2)      2 lipca 2018 r., godz. 16.00, MCSM w Toruniu – otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrano 38 propozycji do programu w ramach 5 grup tematycznych:

 • oferta Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro,
 • promocja i rozwój wolontariatu,
 • działania na rzecz osób w wieku 65+,
 • generator ofert eNGO i proces aplikacyjny (doświadczenia użytkowników),
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (tryb powoływania, organizacji i tryb działania Rady, zadania RDPP),

w spotkaniu udział wzięło 90 osób;

3)      lipiec/sierpień 2018 r. – praca nad programem w ramach grupy roboczej ds. projektu programu RDPP, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego we współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT, CWB i MOPR oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2019,

4)      12 września 2018 r. – przedstawienie wyników pracy Prezydentowi Miasta Torunia.

 

W porównaniu do tegorocznego programu współpracy w projekcie na rok 2019:

 1. Dodano wstęp do programu.
 2. Dodano wspieranie i promocję działalności podmiotów ekonomii społecznej jako jeden z celów szczegółowych współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi (§ 2 ust. 2 pkt 7).
 3. Uzupełniono grupę odbiorców działań Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro (grupy inicjatywne planujące powołanie organizacji pozarządowych - § 6 ust. 8).
 4. Uzupełniono pozafinansowe formy współpracy o możliwość przekazywania organizacjom pozarządowym zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia biurowego na prowadzenie ich działalności statutowej realizującej zadania własne gminy oraz funkcjonowanie pełnomocnika koordynującego sprawy dotyczące organizacji pozarządowych. Formy te dotychczas uwzględniał wieloletni program współpracy GMT z NGO obowiązujący w latach 2013 – 2017 (§ 7 pkt 13 i 14).
 5. Uzupełniono priorytetowe zadania w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości o wspieranie działań mających na celu samozatrudnienie (dodano w § 8 pkt 10 lit. b), wspieranie procesów edukacyjnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości (dodano w § 8 pkt 10 lit. d) oraz wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju gospodarczego (dodano w § 8 pkt 10 lit. e).
 6. Uproszczono zapis dot. rewitalizacji (§ 8 pkt 20).
 7. Zaktualizowano zadania z zakresu pomocy społecznej koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (§ 8 pkt 21).
 8. Dodano nowe zadanie priorytetowe dot. wspierania opieki nad miejscami pamięci oraz miejscami trwałego upamiętnienia (§ 8 pkt 22), poprzez m.in.:

1)      realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci,

2)      realizację inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat miejsc pamięci.

 


Napisz do nas

Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 26 września 2018 r.:                

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: m.skibicka@um.torun.pl,
 • faxem pod nr 56 611 86 80,
 • pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24, E: m.skibicka@um.torun.pl)


Do pobrania:

 U W A G A !

Nastąpiła zmiana terminu spotkania konsultacyjnego w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. oraz trybu powoływania, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się  w dniu 2 lipca 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (patio – parter), ul. Łokietka 3.

Telefoniczne lub mailowe potwierdzenie swojego udziału mozna zgłaszać do  26 czerwca br. (kontakt: p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 87 24, e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).

W tym terminie, do godz. 13.00 na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl można zgłaszać również propozycje dodatkowego tematu spotkania konsultacyjnego.


Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. oraz trybu powoływania, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

 Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków zarządu, pracowników i wolontariuszy działających we wszystkich obszarach pożytku publicznego do włączenia się w proces programowania współpracy miasta Torunia z III sektorem w 2019 r. Zależy nam, aby program wzmacniający partnerstwo pomiędzy gminą i organizacjami pozarządowymi opracować wspólnie ze środowiskiem pozarządowym
w procesie partycypacyjnym. Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. określać będzie szczegółowe zasady współpracy miasta Torunia z podmiotami pozarządowymi i stanowić będzie podstawę do powierzenia lub wspierania zadań publicznych Gminy Miasta Toruń.

Podczas spotkania na nowo wypracowane zostaną również zasady powoływania
i działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP).

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się  w dniu 28 czerwca 2018 r.
o godz. 16.00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu
(patio – parter), ul. Łokietka 3.

Formuła spotkania:

O najważniejszych obszarach współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi proponujemy porozmawiać w br. w zmienionej formule spotkania.

Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z pięciu zaproponowanych grup roboczych (dotychczas spotkania prowadzone były w ramach „World Cafe” - każdy uczestnik spotkania wypowiadał się przy każdym stoliku tematycznym).

Proponowane grupy tematyczne:

1)      oferta Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro,

2)      promocja i rozwój wolontariatu,

3)      działania na rzecz osób w wieku 65+,

4)      generator ofert eNGO i proces aplikacyjny (doświadczenia użytkowników),

5)      Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (tryb powoływania, organizacji i tryb działania Rady, zadania RDPP).

Zasady spotkania:

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Na początku spotkania gospodarze stolików przedstawiają uczestnikom omawiane zagadnienie. Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.

WAŻNE! W związku z formułą spotkania prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie swojego udziału do dnia 20 czerwca br. (kontakt: p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 87 24, e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).

W tym terminie, do godz. 13.00 na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl można zgłaszać również propozycje dodatkowego tematu spotkania konsultacyjnego.


Co dalej?

Schemat przebiegu konsultacji można zobaczyc TUTAJ

Materiały do pobrania:

-        obowiązujący w 2018 r. program współpracy miasta z ngo