Wspólnie o programie

Wspólnie o programie - II etap konsultacji

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych realizowanych w ramach partycypacyjnej procedury tworzenia Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który został przygotowany w procedurze partycypacyjnej, zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz Gminy Miasta Toruń współdziałających ze środowiskiem III sektora.

Przebieg prac nad projektem:

1) 12 czerwca 2019 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych na miejskich stronach internetowych;

2) 26 czerwca 2019 r., godz. 16.00, CKK Jordanki w Toruniu – otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrano propozycje do programu w ramach 7 grup tematycznych:

- kultura,
- sport i rekreacja,
- promocja miasta i turystyka, środowisko,
- rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,
- ochrona zdrowia i niepełnosprawność,
- seniorzy,
- dodatkowo: oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (doświadczenie użytkowników);

3) lipiec/sierpień 2019 r. – praca nad programem, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego we współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT, CWB, MOPR , RDPP oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2019.

W porównaniu do tegorocznego programu współpracy w projekcie na rok 2020:

1. Zaktualizowano definicję rewitalizacji w słowiczku pojęć.

2. Uwzględniono obszar współpracy jakim będzie sieć Centrów Aktywności Lokalnej – miejsc otwartych dla mieszkańców, przez nich współtworzonych, dających przestrzeń i wiedzę niezbędną do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wpierających rozwój wolontariatu (w § 6 dodano ust. 9).

3. Uzupełniono priorytetowe zadania w zakresie:

1) wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji osiągnięć kulturalnych Torunia o:

a) realizację inicjatyw mających na celu łączenie nauki i kultury (dodano w § 8 pkt 1 lit f);

b) realizację wydarzeń w ramach obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski (dodano w § 8 pkt 1 lit g);

2) wspierania edukacji i wychowania o:

a) promocję postaw patriotycznych i obywatelskich - w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży, w szczególności związanych z obchodami 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski (dodano w § 8 pkt 6 lit c);

b) organizację przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej pn. „Toruński Tydzień Tolerancji” (dodano w § 8 pkt 6 lit d);

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej wspierania edukacji i wychowania o:

a) wydarzenia połączone z zazielenieniem przestrzeni miejskiej (w § 8 pkt 14 lit a),

b) promocję postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska

na terenie gminy (w § 8 pkt 14 dodano lit e);

4) wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych o wspieranie integracji lokalnej społeczności poprzez prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej, tj. lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia (w § 8 pkt 15 lit b);

5) pomocy społecznej (w § 8 pkt 20).

4. Uszczegółowiono priorytetowe zadanie w zakresie rewitalizacji (w § 8 pkt 19 dodano lit od a do d).

5. Z listy wskaźników oceny realizacji programu usunięto podział wkładu własnego NGO na finansowy i pozafinansowy z uwagi na wprowadzoną przez ustawodawcę w dniu 2 marca 2019 r. zmianę wzorów ofert konkursowych, ramowych wzorów umów i wzorów sprawozdań z realizacji zadań publicznych (w § 14 pkt 5).


Napisz do nas

Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 24 września 2019 r.:

  • faxem pod nr 56 611 86 80,
  • pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu - do dnia 24 września 2019 r.) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24, E: m.skibicka@um.torun.pl)


Do pobrania:


Rozpoczynamy I etap konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Wszystkich przedstawicieli III sektora w Toruniu zapraszamy na spotkanie, na którym wspólnie porozmawiamy o propozycjach do tego ważnego dokumentu.


Przyjdź na spotkanie

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń
z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. - I etap konsultacji

Termin i miejsce spotkania:

26 czerwca 2019 r. (środa), godz.16.00

Centrum Kulturalno – Kongresowe JORDANKI  (sala konferencyjna)

al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń

Formuła spotkania:

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych – branżowych (spotkania stolikowe organizacji działających w tym samym obszarze – sferze pożytku publicznego):

1)      kultura,

2)      sport i rekreacja,

3)      promocja miasta i turystyka, środowisko,

4)      rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców,

5)      ochrona zdrowia i niepełnosprawność,

6)      seniorzy,

7)      dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (doświadczenie użytkowników).

Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z wyżej zaproponowanych grup roboczych.

Zasady spotkania:

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Na początku spotkania gospodarze stolików przedstawiają uczestnikom omawiane zagadnienie. Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów, spisywania ich bądź przedstawiania graficznego.

Uwaga: Zapraszamy do  zgłaszania ew. innych/dodatkowych tematów  do dnia 19 czerwca br. do godz. 13.00  na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl.

Zgłoszenia na spotkanie - do dnia 24 czerwca br. (kontakt:  p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, tel. 56 611 87 24, e-mail: m.skibicka@um.torun.pl )