Wspólnie o programie

Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miasta Torunia corocznie uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program roczny jest obligatoryjny i stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych gminy. Jest najważniejszym lokalnym dokumentem regulującym relacje władz miasta i toruńskich organizacji. Program uchwalany jest w czwartym kwartale - na rok kolejny.

Dotychczasowe wspólne spotkania przyczyniły się do wdrożenia wielu nowych rozwiązań systemowych na rzecz wzmocnienia lokalnego środowiska pozarządowego, m.in.:

  • w listopadzie 2018 r., przy ul. Konopnickiej 13, rozpoczął swoja działalność inkubator NGO – Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro, wspierające przede wszystkim młode organizacje borykające się z problemami lokalowymi, doskonałe miejsce do pracy, szkoleń i spotkań ludzi aktywnych,
  • wszystkie miejskie konkursy dla NGO odbywają się z wykorzystaniem internetowego generatora ofert,
  • rozwijamy w Toruniu sieć Centrów Aktywności Lokalnej, w których animowana jest lokalna społeczność, nieodpłatne udostępniania jest przestrzeń na realizację własnych pomysłów torunian na lokalne działania

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się  w dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 16.30 w trybie zdalnym (on-line, przy wykorzystaniu platformy TEAMS).

Podczas spotkania zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych:

a)  priorytetowe zadania publiczne na 2022 r.;

b)  procedura konkursowa: przebieg, trudności dla składających wnioski, kryteria oceny ofert;

c)  doświadczenia i problemy związane z realizacją zadań publicznych w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2;

d)  formuła i pomysły programowe dla Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Prace grup prowadzone będą równolegle (odrębne pokoje na platformie TEAMS).

Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Koordynatorem tego działania jest p. Małgorzata Skibicka, pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, u której można potwierdzić swój udział w spotkaniudo dnia 22 lipca 2021 r., do godz. 14.00, a także uzyskać dodatkowe informacje (tel. 56 611 87 24, adres e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).

Tutaj pobierz Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Formuła spotkania:

22 lipca 2021 r., godz. 16.30 zdalne spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych:

a)      priorytetowe zadania publiczne na 2022 r.;

b)      procedura konkursowa: przebieg, trudności dla składających wnioski, kryteria oceny ofert;

c)      doświadczenia i problemy związane z realizacją zadań publicznych w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2;

d)     formuła i pomysły programowe dla Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Prace grup prowadzone będą równolegle (odrębne pokoje na platformie TEAMS). Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z wyżej zaproponowanych grup roboczych.

Zasady spotkania:

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat.

Uwaga:

Jeżeli uważają Państwo, że jest potrzeba omówienia dodatkowego/ ew. innego tematu, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do dnia 19 lipca 2021 r., do godz. 13.00
na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl.

Schemat przebiegu konsultacji:

  • 14 lipca 2021 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych;
  • 22 lipca 2021 r. – spotkanie on-line, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu,
  • do 31 sierpnia 2021 r. prace nad projektem programu, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania, przygotowanie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia propozycji projektu dokumentu,
  • do 8 września 2021 r. – przedstawienie efektów pracy Prezydentowi Miasta Torunia,
  • 14 dni od dnia zaakceptowania przez PMT projektu programu – zgłaszanie uwag do wypracowanego projektu dokumentu – II etap konsultacji (miejskie strony internetowe, mailing)
  • do 30 września 2021 r. – analiza zgłoszonych uwag i naniesienie zgłoszonych uwag,
  • 21 października 2021 r. - przedstawienie Radzie Miasta Torunia gotowego dokumentu.