Wspólnie o programie

Wspólnie o programie - ostatnia faza konsultacji (aktualizacja: 20.10.2021)

Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu ostatniej fazy konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który powstał w procedurze partycypacyjnej zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i działów urzędu współdziałających z organizacjami pozarządowymi.

W ramach tworzenia programu odbyły się już następujące działania:

 • w dniu 14 lipca 2021 r. ogłoszono konsultacje społeczne programu;
 • mailowo zaproszono organizacje pozarządowe współpracujące z miastem do udziału w konsultacjach;
 • w dniu 22 lipca  br. przeprowadzono zdalne spotkanie konsultacyjne pn.: „Wspólnie o programie”;
 • 19 sierpnia 2021 r. zorganizowano zdalne spotkanie robocze pracowników działów Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń koordynujących realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
 • 6 września br. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia omówiła założenia programu, przeanalizowała uwagi i sugestie zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego.

Zgłaszane podczas spotkania konsultacyjnego „Wspólnie o programie” uwagi dotyczyły przede wszystkim:

 1. Dodatkowego wsparcia w 2022 r. grup, które szczególnie odczuły skutki pandemii (zwłaszcza izolację), tj. dzieci i młodzież oraz osoby starsze. Wskazywano na priorytety jakim jest wsparcie psychologiczne tych grup, psychoedukacja, pomoc terapeutyczna, praca z całą rodziną, działania mające na celu budowanie pozytywnych emocji, przeciwdziałanie samotności. - Zadania te uwzględnione są w projekcie programu, a wsparcie dzieciaci i młodzieży przeniesiono z drugiego priorytetu zadań publicznych do zadań wskazanych do realizacji w pierwszej kolejności (§ 8 ust. 1 pkt 4).

 2. Wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, prowadzenia działań ułatwiających start zawodowy absolwentów z niepełnosprawnościami oraz pomoc w zatrudnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi bez stopnia niepełnosprawności, będących po długotrwałym leczeniu (np. depresji). - Zadanie to uwzględnione jest w projekcie dokumentu jako priorytet pierwszego rzędu.

 3. Problemów związanych z masowymi eksmisjami po zakończeniu pandemii wirusa SARS-CoV-2. - Zadanie wykracza poza konsultowany program, będzie analizowane w ramach działań związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

 4. Rezygnacji z wersji papierowej potwierdzeń złożenia oferty konkursowej.  - Uwaga nie dotyczy dokumentu programu, lecz procedury postępowań konkursowych. Propozycja zostanie uwzględniona w ogłoszeniach konkursowych.

 5. Zmniejszenia poziomu wymaganego wkładu własnego do projektów. - Propozycja dotyczy procedury postępowań konkursowych i wykracza poza konsultowany dokument. Poziom wkładu własnego jest ustalany na etapie tworzenia ogłoszeń konkursowych i jest różnicowany w zależności rodzaju i specyfiki zadania. Uwaga zostanie przeanalizowana przy tworzeniu ogłoszeń konkursowych.

 6. Stosowania klauzul społecznych przy zamówieniach publicznych. - Jednym z celów szczegółowych programu jest wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej. Zapis uwzględniono w §7 pkt.8 projektu dokumentu. W dniu 22 września 2021 r. Prezydent Miasta Torunia przyjął zarządzenie Nr 247/2021 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia uwzględniające aspekt klauzul społecznych.

 7. Pozostawienie kosztów administracyjnych zadań publicznych na niezmiennym poziomie. - Uwaga nie dotyczy dokumentu, a procedury postępowań konkursowych. Propozycja zostanie uwzględniona w ogłoszeniach konkursowych.

Ponadto, w  projekcie programu na rok 2022:

1) doprecyzowano tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert konkursowych w zakresie rozwoju sportu - zasady reguluje uchwała Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń z późn. zm. (§ 18 ust. 6);

2) wykreślono zadania (w § 8 ust. 3):

a) „promocja marki Toruń w kraju i za granicą” – co nie ogranicza współpracy miasta z organizacjami w tym zakresie, działania te mogą być wspierane w ramach ogólnego zadania pn. „turystyka i krajoznawstwo”;

b) wspieranie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne gminy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych” – powodem było powtarzające się, znikome zainteresowanie konkursem przez organizacje, a środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań publicznych.

Co w ramach ostatniego etapu konsultacji?

Jeżeli masz uwagi do programu - NAPISZ DO NAS. Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 27 października 2021 r.:

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: m.skibicka@um.torun.pl
 • listownie, na adres:
  Urząd Miasta Torunia
  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tel.: 56 611 87 24, e-mail: m.skibicka@um.torun.pl)

Do pobrania:

Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, końcowy projekt programu zostanie przedstawiony Radzie Miasta Torunia przez Prezydenta Miasta Torunia na sesji w dniu 18 listopada 2021 r.

  


Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miasta Torunia corocznie uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program roczny jest obligatoryjny i stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych gminy. Jest najważniejszym lokalnym dokumentem regulującym relacje władz miasta i toruńskich organizacji. Program uchwalany jest w czwartym kwartale - na rok kolejny.

Dotychczasowe wspólne spotkania przyczyniły się do wdrożenia wielu nowych rozwiązań systemowych na rzecz wzmocnienia lokalnego środowiska pozarządowego, m.in.:

 • w listopadzie 2018 r., przy ul. Konopnickiej 13, rozpoczął swoja działalność inkubator NGO – Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro, wspierające przede wszystkim młode organizacje borykające się z problemami lokalowymi, doskonałe miejsce do pracy, szkoleń i spotkań ludzi aktywnych,
 • wszystkie miejskie konkursy dla NGO odbywają się z wykorzystaniem internetowego generatora ofert,
 • rozwijamy w Toruniu sieć Centrów Aktywności Lokalnej, w których animowana jest lokalna społeczność, nieodpłatne udostępniania jest przestrzeń na realizację własnych pomysłów torunian na lokalne działania

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 lipca 2021 r. o godz. 16.30
w trybie zdalnym (on-line, przy wykorzystaniu platformy TEAMS)

Podczas spotkania zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych:

a)  priorytetowe zadania publiczne na 2022 r.;

b)  procedura konkursowa: przebieg, trudności dla składających wnioski, kryteria oceny ofert;

c)  doświadczenia i problemy związane z realizacją zadań publicznych w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2;

d)  formuła i pomysły programowe dla Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Prace grup prowadzone będą równolegle (odrębne pokoje na platformie TEAMS).


Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Koordynatorem tego działania jest p. Małgorzata Skibicka, pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, u której można potwierdzić swój udział w spotkaniudo dnia 22 lipca 2021 r., do godz. 14.00, a także uzyskać dodatkowe informacje (tel. 56 611 87 24, adres e-mail: m.skibicka@um.torun.pl).

Tutaj pobierz Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Formuła spotkania:

22 lipca 2021 r., godz. 16.30 zdalne spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych:

a) priorytetowe zadania publiczne na 2022 r.;

b) procedura konkursowa: przebieg, trudności dla składających wnioski, kryteria oceny ofert;

c) doświadczenia i problemy związane z realizacją zadań publicznych w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2;

d) formuła i pomysły programowe dla Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Prace grup prowadzone będą równolegle (odrębne pokoje na platformie TEAMS). Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z wyżej zaproponowanych grup roboczych.

Zasady spotkania:

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat.

Uwaga:

Jeżeli uważają Państwo, że jest potrzeba omówienia dodatkowego/ ew. innego tematu, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji do dnia 19 lipca 2021 r., do godz. 13.00
na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl.

Schemat przebiegu konsultacji:

 • 14 lipca 2021 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych;
 • 22 lipca 2021 r. – spotkanie on-line, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu,
 • sierpień / wrzesień 2021 - prace nad projektem programu, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania, przygotowanie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia propozycji projektu dokumentu,
 • do 20 października 2021  - przedstawienie efektów pracy nad programem Prezydentowi Miasta Torunia, publikacja projektu na stronie internetowej, możliwość zgłaszania uwag w końcowym etapie konsultacji
 • przełom października/listopada 2021 - analiza zgłoszonych uwag, ew. poprawki w treści programu
 • listopad 2021 - przedstawienie projektu uchwały Radzie Miasta Torunia.

Do pobrania:

- raport