Wspólnie o programie na 2023 r.

Rozpoczynamy konsultacje (I etap) Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miasta Torunia corocznie uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Program roczny jest obligatoryjny i stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych gminy. Jest najważniejszym lokalnym dokumentem, który wskazuje zakres współpracy władz miasta i toruńskich organizacji. Program uchwalany jest w czwartym kwartale - na rok kolejny.


Zapraszamy na spotkanie

Wszystkie organizacje pozarządowe działające w Toruniu zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym zbierzemy propozycje do programu w ramach grup tematycznych:

a)      priorytetowe zadania publiczne na 2023 r.,

b)      promocja i rozwój wolontariatu w Toruniu, w tym platformy wolontariatu prowadzonej przez Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu,

c)      formuła i pomysły programowe dla Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które jest zaplanowane w październiku 2023 r.

d)      zadania i rola Centrów Aktywności Lokalnej w 2023 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu

6 lipca 2022 r. (środa) o godzinie 16.00

w foyer Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI, aleja Solidarności 1-3.

Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Oprócz pracy warsztatowej nad programem zostanie zaprezentowana działalność wraz z ofertą współpracy Toruńskiego Centrum Usług Społecznych,  a także informacje o ofercie Centrów Aktywności Lokalnej w Toruniu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 5 lipca 2022 r. do godziny 14.00 mailowo (adres m.kaminska@um.torun.pl ) lub telefonicznie  pod nr. tel. 56 611 86 73.


Schemat przebiegu konsultacji:

  • 29 czerwca 2022 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych;
  • 6 lipca 2022 r. – spotkanie konsultacyjne, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu,
  • sierpień / wrzesień 2022 - prace nad projektem programu, analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania, przygotowanie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia propozycji projektu dokumentu,
  • wrzesień/październik 2022  - przedstawienie efektów pracy nad programem Prezydentowi Miasta Torunia, publikacja projektu na stronie internetowej, możliwość zgłaszania uwag w końcowym etapie konsultacji,
  • przełom października/listopada 2021 - analiza zgłoszonych uwag, ew. poprawki w treści programu
  • listopad 2022 - przedstawienie projektu uchwały Radzie Miasta Torunia.

Napisz do nas

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu konsultacyjnym, prześlij nam swoją propozycję w terminie do 20 lipca 2022 r. na adres : konsultacje@um.torun.pl


Do pobrania

- Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.