Zieleń Torunia. Konsultujemy rozszerzenie do Programu ochrony środowiska dla Torunia

Jak powstawał dokument?

Prace nad Programem ochrony środowiska miasta Torunia na lata 2021-2024, z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028, rozpoczęły się w 2020 r. Wtedy to konsultowaliśmy wspólnie z mieszkańcami treści, które odnosiły się do  działań w zakresie ochrony środowiska, w tzw. obszarach interwencji, tj.:

1)      ochrona klimatu i jakości powietrza,

2)      zagrożenia hałasem,

3)      pola elektromagnetyczne,

4)      gospodarowanie wodami,

5)      gospodarka wodno-ściekowa,

6)      zasoby geologiczne i gleby,

7)      gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

8)      zasoby przyrodnicze,

9)      zagrożenia poważnymi awariami,

10)  edukacja ekologiczna.        

Dla każdego z tych obszarów określono kierunki działań zmierzające do redukcji zagrożeń i poprawy jakości środowiska.

>> tutaj sprawdź jak wyglądały konsultacje w 2020 r.

Teraz w ramach konsultacji uzupełniających chcemy przedyskutować dodatkowe dokumenty zawierające wytyczne i standardy dotyczące: ochrony, kształtowania oraz pielęgnacji zieleni na terenie miasta -  funkcjonujące pod wspólnym tytułem „Zieleń Torunia”.

Działanie odbywa się w trybie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).


Na czym polega rozszerzenie programu powstałego w 2020 r.?

Program ochrony środowiska, opracowany w 2020 r., został rozszerzony w 2021 r. o opracowanie zawierające wytyczne i standardy dotyczące: ochrony, kształtowania oraz pielęgnacji zieleni na terenie miasta. Nadano mu wspólny tytuł „Zieleń Torunia”.

„Zieleń Torunia” realizuje założenia Krajowej Polityki Miejskiej w odniesieniu do projektów rozwoju i ulepszania systemów zieleni miejskiej w Toruniu. Opracowanie składa się z trzech części: „Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych”, „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie GMT” oraz „Charakterystyka terenów zieleni w Toruniu”. Stanowią one załączniki do „Programu ochrony środowiska dla miasta Torunia na lata 2021 – 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028”. Ich celem jest stworzenia podstaw do spójnej, planowej i długotrwałej polityki miasta w zakresie ochrony, kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni.

Dodatkowo, treści zawarte w opracowaniu „Zieleń Torunia” będą na bieżąco modyfikowane oraz uzupełniane w oparciu monitoring wprowadzanych rozwiązań. Ważnym elementem w tym zakresie będzie również inwentaryzacja terenów zieleni

 

Co znajdziemy w poszczególnych załącznikach?

1.  Załącznik nr 1: „Ochrona drzew i krzewów w procesach inwestycyjnych”

Ideą powstania załącznika nr 1 była konieczność wypracowania i popularyzacji reguł dotyczących skutecznej ochrony drzew na placach budowy. Główne założenia zawarte w tym opracowaniu to:

1) każdą inwestycję w mieście powinna poprzedzać głęboka analiza możliwości racjonalnego wykorzystania zielonego potencjału miejsca,

2) w obliczu zmieniającego się klimatu oraz zmian w sposobie patrzenia na zieleń - w pierwszej kolejności należy spróbować dostosować inwestycję do warunków naturalnych,

3) należy poszukiwać technologii bardziej przyjaznych zieleni,

4) ważne jest wyeliminowanie tzw. „ochrony pozorowanej”, polegającej na niewłaściwym typowaniu drzew do wycinki,

5) najważniejszym narzędziem współpracy pomiędzy inwestorem a urzędnikiem jest prawidłowo przygotowany i dostosowany do warunków środowiskowych projekt ochrony drzew i krzewów na placu budowy oraz bieżący nadzór przyrodników w trakcie realizacji inwestycji.

2. Załącznik nr 2: „Kształtowanie i pielęgnacja zieleni”

Tereny zieleni są ważnym elementem przestrzeni publicznej, wpływającym na warunki życia w mieście, dlatego istotne jest utrzymanie ich w jak najlepszym stanie.

 „Kształtowanie i pielęgnacja zieleni” to taki miejski zbiór wskazówek jak należy postępować z terenami zieleni w Toruniu. Zawierają one, m.in. progowe wymagania formalne stawiane firmom zajmującym się pielęgnacjom zieleni w mieście.

3. Załącznik nr 3: „Charakterystyka zieleni na terenie Torunia”

W nowym „Programie…” oprócz działań wpływających na poprawę jakości powietrza podkreślona została rola zieleni w ochronie środowiska naszego miasta.

Zieleń stanowi nieodłączny element krajobrazu miasta. Do niedawna jej główną funkcją było zaspokajanie potrzeb estetycznych. Dzisiaj jest to niezbędny element prawidłowo funkcjonującego systemu, który pomaga zmniejszyć intensywność miejskiej wyspy ciepła, spowalnia spływ wody opadowej, pozwala na redukcję szkodliwych gazów i pyłów atmosferycznych, przyczynia się do wytwarzania tlenu.

Aktualne badania wyraźnie podkreślają wpływ terenów zieleni na redukcję odczuwanego napięcia i stresu, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ryzyka pojawienia się depresji. Dodatkowo, zieleń miejska sprzyja uprawianiu sportu oraz rekreacji, co ma ogromny wpływ na zdrowie psychofizyczne mieszkańców miasta.

Działania Torunia związane z adaptacją do zmiany klimatu, przyczyniły się do zwrócenia szczególnej uwagi na zieleń w mieście, jako ważnej składowej środowiska. Wpisują się one w 11 cel  zrównoważonego rozwoju ONZ i Agendy 2030, który brzmi: „uczynić miasta bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu. Dbałość o środowisko naturalne leży u podstaw zrównoważonego rozwoju”.

Do pobrania:

Z treścią Koncepcji można zapoznać się:

  • w Urzędzie Miasta Torunia, Punkt Informacyjny UMT na ul. Wały gen. Sikorskiego  8, w godzinach 9.00-17.00
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

  • w formie pisemnej na adres:
    Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • listem elektronicznym na adres e-mail: wsie@um.torun.pl

z dopiskiem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Torunia”

W ramach konsultacji odbędzie się także otwarte spotkanie konsultacyjne

23 czerwca 2021 r., godz. 17.00

CKK Jordanki

 (zespół sal konferencyjnych ABC - wejście z tyłu budynku)

Jeżeli chcesz wziąć udział w spotkaniu:

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl

w zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 czerwca 2021 r., do godz. 15.00

Obowiązuje limit miejsc – do 80 osób; decyduje kolejność zgłoszeń

Uwaga!

Zasady bezpieczeństwa: uczestnicy spotkania zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa. Mają również obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Torunia.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt.Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 16.06.2021 roku, na okres 21 dni.

 

Do pobrania:

raport z konsultacji

Konsultacje prowadzi Wydziad Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej z Wydziałem Środowiska i Ekologii