Zmiany w Radach Okręgów

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały w sprawie rad okręgów - jednostek pomocniczych gminy.

Jesienią 2012 roku kończy się trzecia kadencja Rad Okręgów - jednostek pomocniczych gminy powołanych na mocy uchwały nr 511/97 Rady Miasta Torunia z dnia 25 czerwca 1997 r. (w sprawie powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów).

12 lat funkcjonowania rad okręgów i trzykrotnie przeprowadzana w tym czasie procedura wyborcza pokazały, iż formuła powoływania składów osobowych rad nie sprawdza się w bieżącej rzeczywistości. Z każdą kolejną kadencją udaje się powołać mniejszą ilość rad. W pierwszej kadencji funkcjonowały rady we wszystkich powołanych czternastu okręgach, w drugiej w dziewięciu, a w ostatniej już tylko w ośmiu. Zmieniające się realia powodują, że wiele z podmiotów uprawnionych do wyboru przedstawicieli przestało istnieć, zmieniły się ich struktury i organy. Konwent Seniorów postanowił więc ponownie przeanalizować procedurę wyboru członków rad okręgów i dostosować ją do zmieniających się realiów oraz oczekiwań mieszkańców miasta chcących aktywnie działać na rzecz swoich społeczności lokalnych.

W tym celu Rada powołała doraźną komisję, która przygotowała propozycję zmian we wskazanej wyżej uchwale. Komisja określiła dwa obszary proponowanych zmian i opracowała propozycje nowych uregulowań. Proponowane zmiany dotyczą:

 1. Granic okręgów -
  Propozycja dotyczy połączenia dotychczasowych odrębnych okręgów w jeden w dwu przypadkach: Podgórz ze Stawkami oraz Bydgoskie I z Bydgoskim II.

 2. Zasad wyborów -
  Dotychczas rady okręgów tworzyli upoważnieni przedstawiciele wspólnot wymienionych w uchwale dotyczącej powołania rad okręgów, tj. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wyższych uczelni, parafii kościołów zrzeszonych w Ekumenicznej Radzie Kościołów i Kościoła Rzymsko-Katolickiego, zakładów produkcyjnych, handlowych i usługowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz stowarzyszeń zarejestrowanych liczących co najmniej 150 członków w Toruniu, prowadzących statutową działalność na rzecz mieszkańców okręgu w liczbie minimum 10 osób. Wymienione wspólnoty wybierały ze swego grona po jednym przedstawicielu do rady okręgu spośród osób zamieszkałych na terenie danego okręgu. W przypadku gdy tak wyłoniony skład rady okręgu był mniejszy niż dziesięć osób uzupełnienie składu Rady do dziesięciu osób odbywało się w drodze przeprowadzenia wyborów na ogólnym zebraniu mieszkańców jednostki pomocniczej. Przewidziane był dwie tury wyborów uzupełniających.

Obecnie proponuje się, aby rady okręgów tworzyli upoważnieni przedstawiciele wymienionych niżej podmiotów zamieszkujący na terenie danego okręgu:

 • przedstawiciele maksymalnie sześciu przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się na obszarze działania rady okręgu zatrudniających min. 15 pracowników na umowę o pracę. W przypadku większej ilości przedsiębiorstw zainteresowanych wyborem swoich przedstawicieli, wybór sześciu z nich nastąpi drogą losową spośród wszystkich zgłoszonych,
 • parafie kościoła rzymsko-katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie Torunia, których siedziby znajdują się na terenie rady okręgu - świecki przedstawiciel,
 • spółdzielnie mieszkaniowe posiadające budynki wielorodzinne na terenie działania rady okręgu - przedstawiciel wybrany przez radę nadzorczą,
 • osoby wskazane przez kluby radnych Miasta Torunia - po jednym przedstawicielu każdego klubu,
 • sześć osób zamieszkujących na terenie rady okręgu wybranych na ogólnym zebraniu, w którym uczestniczy minimum 50 mieszkańców danego okręgu mających czynne prawo wyborcze.

Rada wybrana przez wymienione podmioty musi liczyć minimum 10 członków.

Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Miasta Toruń zmiany w zakresie utworzenia, połączenia, podziału oraz zniesienia jednostek pomocniczych wymagają przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Rada Miasta Torunia określiła tryb i harmonogram przeprowadzania konsultacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następującym trybie:

 • Otwarte spotkania z mieszkańcami w siedzibach rad okręgów - zgodnie z harmonogramem,
 • Ankieta - dostępna do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta (po wydrukowaniu i wypełnieniu można ją złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta (Dziewulskiego 38 (przy pętli autobusowej), Grudziądzka 126 b (dawny „Spomasz”), Poznańska 52 („Dom Muz”), Słowackiego 118 a (obok hali „Olimpijczyk”), Wały gen. Sikorskiego 8 lub w siedzibie Rady Miasta – ul. Wały gen. Sikorskiego 8, II piętro, pokój nr 45) oraz podczas spotkań z mieszkańcami.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia gorąco zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Do pobrania: