Zmiany w Radach Okręgów

Powołana przez Radę Miasta Torunia doraźna komisja przygotowała propozycję zmiany uchwały regulującej zasady funkcjonowania toruńskich rad okręgów. Wypracowany przez komisję dokument jest teraz przedmiotem konsultacji społecznych - wszyscy zainteresowani mogą wypewiedzieć się na temat proponowanych zmian.

Jesienią 2016 roku kończy się czwarta kadencja Rad Okręgów - jednostek pomocniczych gminy, powołanych na mocy uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. (w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Torunia oraz nadania im statutów).

Jednostki pomocnicze funkcjonują w Toruniu już od szesnastu lat. Przed czterema latyt Rada Miasta, obserwując zmieniające się realia oraz oczekiwania mieszkańców miasta chcących aktywnie działać na rzecz swoich społeczności lokalnych, zmieniła formułę powoływania składów osobowych rad okręgów. Czteroletnie doświadczenie rad funkcjonujących w nowej formule pozwoliło zaobserwować zalety obowiązujących reguł, ale także kwestie wymagające udoskonalenia. Członkowie rad okręgów wskazywali regulacje, które ich zadaniem powinny zostać skorygowane. Rada Miasta Torunia powołała więc doraźną komisję, która przygotowała propozycje zmian we wskazanej wyżej uchwale. Komisja opracowała propozycje nowych uregulowań, które dotyczą:

1. Granic okręgów:

  • zmiana granicy pomiędzy Podgórzem i Stawkami (wnioski obydwu rad)
  • zmiana granicy pomiędzy Staromiejskim a Bydgoskim i Chełmińskim (wniosek Rady Okręgu Staromiejskie)
  • zmiana granicy pomiędzy Skarpą a Jakubskim Mokrym (wniosek Stowarzyszenia Fort Kultury)
  • korekty porządkowe przygotowane przez Biuro Rady Miasta w oparciu o wizję w terenie

2. Kompetencji rad:

  • proponuje się umożliwienie opiniowania dokumentacji technicznej inwestycji o charakterze lokalnym znajdujących się na obszarze działania rady, na wniosek Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty wystąpienia o opinię.

3. Siedzib rad:

  • proponuje się, aby siedziby rad w miarę możliwości były dostosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Zasad wyborów:

  • proponuje się umożliwienie mieszkańcom okręgu udzielanie poparcia nieograniczonej liczbie kandydatów (dotychczas mieszkaniec mógł udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi).

Zestaw dokumentów zawierających pełną treść proponowanych zmian znajdziesz niżej, w sekcji "Do pobrania".


PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

Zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne,

które odbędzie się 6 września 2016 r. (wtorek), o godz. 17.00

w Centrum Sztuki Współczesnej, Labsen, ul. Wały gen. Sikorskiego 13


Napisz do nas

  • Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij nam swoją opinię w zakresie proponowanych zmian uchwały na adres konsultacje@um.torun.pl. Czekamy do 12 września 2016 r.

Do pobrania: