Zmiany w Regulaminie konsultacji społecznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji zapisów Regulaminu konsultacji społecznych.

Regulamin. Dlaczego dokument jest ważny?
Regulamin opisuje podstawy prowadzenia konsultacji społecznych w Toruniu. Został przyjęty przez Radę Miasta Torunia w lutym 2013 r., a opracowany w wyniku współpracy samorządu Torunia ze stroną społeczną - jako wspólny dokument przygotowany przez grupę reprezentatywną złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców Torunia, radnych oraz urzędników Urzędu Miasta Torunia (uchwała nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dni 21 lutego 2013 r.).

Regulamin konsultacji to ważny dokument, który określa m.in.: podmioty uprawnione do składania wniosków w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz podejmowania decyzji o ich przeprowadzeniu; ważne terminy związane z konsultacjami; sposób ich prowadzenia czy informowania mieszkańców o konsultacjach. Mówi też o Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, sposobie jej powoływania oraz zadaniach.

Aktualizacja Regulaminu
Zgodnie z zapisami Regulaminu należy przeprowadzać okresową weryfikację tego dokumentu, aby sprawdzić jego aktualność, ew. zmodyfikować dostosowując do zmieniających się potrzeb. W 2017 r. Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych przystąpiła do pracy nad aktualizacją dokumentu, dokonała analizy zapisów Regulaminu i zaproponowała zmiany. W ten sposób powstał projekt zmienionego regulaminu, który jest teraz opublikowany na stronie internetowej i podlega konsultacjom społecznym.


Co w ramach konsultacji?
Chcemy zebrać opinie i uwagi zainteresowanych mieszkańców i środowisk dotyczące przedstawionego projektu Regulaminu ze zmianami.

  • Na czwartek, 11 stycznia 2018 r., o godzinie 17.00, w Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, zaplanowaliśmy dyżur konsultacyjny, podczas którego będzie można podyskutować o proponowanych zmianach

  • Opinie, uwagi i propozycje można też nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl

    Czekamy do 25 stycznia 2018 r.

Konsultacje i co dalej?
Po zebraniu uwag zostanie przygotowany raport z przeprowadzonych konsultacji, który będzie przekazany do zaopiniowania Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. Skonsultowany z mieszkańcami projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu konsultacji społecznych, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Torunia, będzie przekazany radnym Rady Miasta Torunia.


Do pobrania: