Gospodarka odpadami 2030

Gospodarka odpadami 2030
Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030.

Prezydent Miasta Torunia, działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację, że przystąpiono do opracowywania projektu Koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030.

Potrzeba sporządzenia koncepcji wynika z konieczności podjęcia kluczowych decyzji, co do przyszłego kształtu gminnego systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, osiągnięcia jego efektywności ekonomicznej oraz ekologicznej, związanej z europejskimi wymogami i standardami selektywnej zbiórki i recyklingu.

Koncepcja będzie dokumentem planistycznym o horyzoncie strategicznym, który oparty zostanie na wynikach przeprowadzonych analiz stanu istniejącego gospodarki odpadami, w konsekwencji prezentując kierunki i warianty rozwoju systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w obszarze Gminy Miasta Toruń oraz gmin sąsiednich wchodzących w obszar funkcjonalny tego systemu.

Celem opracowania Koncepcji jest przedstawienie optymalnych kierunków rozwoju systemu oraz propozycji działań w obszarze Gminy Miasta Toruń oraz jej funkcjonalnym otoczeniu, gdzie w szczególności zbieranie, odbiór i transport odpadów wraz z edukacją i promocją w tym zakresie, będą mogły sprawnie funkcjonować jako jeden zintegrowany system niezależnie od granic terytorialnych.

Prace nad koncepcją obejmą m.in. następujące części:

 • część 1 – opracowanie diagnozy stanu istniejącego gospodarki odpadami
 • część 2 – modelowa koncepcja gospodarki odpadami w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego adekwatnej do Gminy Miasta Toruń, mająca swoje rekomendacje w dokumentach Unii Europejskiej, uwzględniająca tendencje rozwojowe w modelach gospodarki odpadowej oraz dokumentach Unii Europejskiej w horyzoncie czasowym Koncepcji
 • część 3 – określenie programu działań wdrożeniowych
 • część 4 – przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informacje na temat zagadnień objętych dokumentem zawarto w poniższym opracowaniu:


W ramach opracowania możliwe jest w szczególności zapoznanie się z wstępnymi założeniami koncepcji oraz przebiegu prac nad dokumentem. Zostały one również wyłożone do wglądu w Urzędzie Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej (Referat Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych) – pok. 20, ul. Legionów 220.

Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2017 r.


Wyraź swoją opinię!
Wszystkie osoby i podmioty chętne do wyrażenia swoich opinii w zakresie objętym dokumentem prosimy o przesłanie uwag i sugestii w sposób o jakim stanowi art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności:

 • w formie pisemnej na adres:
  Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń

 • listem elektronicznym na adres e-mail: wgk@um.torun.pl

  z dopiskiem "Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami"

 • wypełniając formularz elektroniczny - DOSTĘPNY TUTAJ

TERMIN NADSYŁANIA OPINII – do dnia 7 października 2016 r.


Uwaga!

>>> Jeżeli jesteś zainteresowany tym procesem konsultacyjnym przejdź do informacji na temat II etapu - publicznego wyłożenia Koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.