Kodeks Reklamowy Torunia. Projekt uchwały

 

  PREZYDENT  MIASTA  TORUNIA

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8

87-100  Toruń

tel. 61 187 52

62 225 55

fax. 65 558 11

 

 .

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały

w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

na terenie miasta Torunia.

 

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 198/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,

z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Torunia

 

w dniach od 1.10.2021 r. do 5.11.2021 r.,

 

w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter), w dniach
od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1400 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia: www.bip.torun.pl i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: www.bip.mpu-torun.pl

 

Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, do projektu uchwały można wnosić uwagi.

 

Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Torunia, w czasie trwania wyłożenia i przez okres 14 dni po jego zakończeniu, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2021 r.
w formie:

  1. papierowej na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń;
  2. elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres: mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,

 

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

 >>> TUTAJ zobacz jak przebiegały konsultacje w sprawie Kodeksu Reklamowego Torunia

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  216/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016  ze zm.) informuję  że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 b, 87- 100 Toruń,
    tel. 56 61 22 210, e-mail: mpu@mpu-torun.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl oraz nr tel. 56 61 18 992.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mpu-torun.pl/ w zakładce „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz siedzibie Administratora.