Koszty i korzyści związane z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych

Działając  na podstawie  art. 37 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 110 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 247), Prezydent Miasta Torunia ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych. Gmina Miasta Toruń  jest zobowiązana do sporządzenia przedmiotowego dokumentu co 36 miesięcy.  Pierwsza analiza została przygotowana i skonsultowana z mieszkańcami w 2018 r.


Dlaczego temat jest ważny?

Dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z najważniejszych filarów zrównoważonego rozwoju, dlatego tak istotnym staje się wytyczenie odpowiedniej ścieżki, która tę dbałość zapewni. Wprowadzona w styczniu 2018 r. ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych  zobowiązuje  jednostki samorządu terytorialnego oraz  inne instytucje państwowe do posiadania we flocie pojazdów  zeroemisyjnych. Dotyczy to także autobusów komunikacji publicznej w miastach powyżej 50 000 mieszkańców. Od dnia 1 stycznia 2021 r. we flocie autobusów trzeba zapewnić minimum 5% pojazdów zeroemisyjnych. W kolejnych latach powinno to być minimum 10%  i minimum 20% od 1 stycznia 2025 r.

W związku z tym branża transportowa stoi teraz przed jednym z największych wyzwań w historii: jak dostosować tabor do nowych wymagań i jakie rodzaje napędów rozwijać w pojazdach sektora komunalnego?

Projekt dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych zawiera  analizę społeczno-ekonomiczną, finansowo-ekonomiczną oraz oszacowanie efektów środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Z treścią dokumentu można zapoznać się poniżej, w sekcji „Do pobrania”.


Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z projektem dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym on-line,

za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

15  grudnia 2021 r. (środa),  godz. 16.00-18.00,

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 grudnia 2021 r., do godziny 15.00.

W odpowiedzi prześlemy link do spotkania, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:
a) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!
b) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams).
Aby w pełni uczestniczyć w dyżurze, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

3) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię.

Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można wnosić w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, do 22 grudnia 2021 r.:

  • drogą elektroniczną  na adres: konsultacje@um.torun.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń (liczy się data wpływu).

Do pobrania:


Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 2 grudnia 2021 r., na okres 21 dni.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.