Porady dla Rady - drugi etap konsultacji

Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP). Jest to kadencja trzyletnia, na lata 2017-2019.

Do zadań RDPP należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów strategii gminy,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
 • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.

Toruńska Rada, składająca się z 18 osób, działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017. Wskazany program wieloletni zawierał m.in. zapisy dotyczące trybu powoływania i funkcjonowania RDPP i zgodnie z tymi zapisami działa rada obecnej kadencji.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia przyjęła w 2017 r. stanowisko, aby nie podejmować działań zmierzających do uchwalenia przez RMT kolejnego programu wieloletniego, bowiem zasady i tryb współpracy miasta z sektorem pozarządowym wyznacza wprost ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w trakcie tworzenia programu wieloletniego na lata 2013-2017 nie obowiązywały tak szczegółowe regulacje ustawowe w tym zakresie) oraz obligatoryjne roczne programy współpracy określające priorytetowe formy i obszary współdziałania miasta z sektorem pozarządowym.

Zgodnie z art. 41g ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący gminy określa, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady. Ponieważ program wieloletni, które zawierał te uregulowania już nie funkcjonuje, zachodzi konieczność przyjęcia właściwej uchwały Rady Miasta Torunia w tej sprawie.

W ramach procedury tworzenia projektu dokumentu odbyły się następujące działania:

1) styczeń - czerwiec 2018 r. - praca grupy roboczej RDPP nad projektem regulaminu;

2) czerwiec - lipiec 2018 r. - konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy GMT z NGO w 2019 r. oraz trybu powoływania i funkcjonowania RDPP, w ramach których odbyło się m.in. otwarte spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli sektora pozarządowego (w spotkaniu udział wzięło 90 osób), podczas którego zebrano uwagi do  regulaminu trybu powoływania, organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia;

3) sierpień - październik 2018 r. - analiza propozycji zgłoszonych podczas spotkania przez grupę roboczą RDPP, przygotowanie projektu z uwzględnieniem uwag;

4) listopad 2018 r. - praca RDPP nad projektem uchwały, w tym w ramach szkolenia dla członków rady związanego ze sposobem jej powoływania i funkcjonowania;

5) luty 2019 r. - podsumowanie pracy grupy roboczej ds. trybu powoływania, organizacji i pracy RDPP na posiedzeniu, analiza propozycji zgłoszonych podczas sesji szkoleniowej;

6) marzec 2019 r. – wydanie pozytywnej opinii Rady na temat projektu dokumentu opracowanego przez grupę roboczą;

7) maj 2019 r.  – uwzględnienie w projekcie poprawek formalno – prawnych;

8) 12 czerwca 2019 r. - pozytywna opinia RDPP do poprawionego projektu.

 

W ramach drugiego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu.

 

 


Napisz do nas

Końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 3 lipca 2019 r.:                

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: m.skibicka@um.torun.pl,
 • faxem pod nr 56 611 86 80,
 • pocztą tradycyjną lub osobiście (decyduje data wpływu) do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, pok. nr 35 (sekretariat).

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (T: 56 611 87 24, E: m.skibicka@um.torun.pl)


Do pobrania:

 

Dalsza procedura postępowania:

 • końcowe uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 3 lipca 2019 r.,            
 • po rozpatrzeniu uwag końcowy projekt uchwały RMT zostanie ponownie przedstawiony na naradzie Prezydenta Miasta w dniu 15 lipca 2019 r.,
 • planowany termin rozpatrzenia przez RMT projektu uchwały: podczas sesji w dniu
  25 lipca br.