Porozmawiajmy o problemach społecznych w Toruniu

Po co nam Strategia?

Problemy społeczne, z jakimi borykają się samorządy, wpływają bezpośrednio na jakość oraz warunki życia ich mieszkańców. Dlatego tak ważnym jest zdiagnozowanie niekorzystnych zjawisk społecznych występujących w danej społeczność i następnie - opracowanie konkretnych sposobów ich rozwiązywania.

Diagnoza społeczna w naszym mieście wskazała obszary, w których występuje najwięcej problemów i zagrożeń. Negatywne zjawiska, zaburzające efektywne funkcjonowanie społeczeństwa to: 

1) związane z życiem rodzinnym: problemy opiekuńczo-wychowawcze, rozwody, przemoc, uzależnienia,

2) wykluczenie i zagrożenie wykluczeniem społecznym, dotykające głównie osoby bezdomne, bezrobotne, z niepełnosprawnością, osoby i rodziny żyjące w ubóstwie,

3) niewystarczający kapitał społeczny, który przekłada się m.in. na niską aktywność mieszkańców w życiu publicznym oraz nieznajomość działań oferty lokalnych organizacji pozarządowych,

4) problemy seniorów związane, m.in.:  z  dostępem do usług opiekuńczych, oferty rehabilitacyjnej, wykluczeniem cyfrowym czy niewystarczającą ofertą spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo, ogromny wpływ na niemalże każdą sferę funkcjonowania miasta, wywarła pandemia COVID 19. Z jednej strony negatywny - powodując dezorganizację społeczną oraz przyczyniając się do zagrożenia jeszcze większym wykluczeniem już wykluczonych grup społecznych, z drugiej zaś pozytywny – pobudzając do aktywności społecznej, zwiększenia liczby wolontariuszy oraz poruszenia społecznego w obliczu sytuacji wyjątkowej.

W tym momencie trudno oszacować jak długo potrwa pandemia i jakie skutki społeczno-gospodarcze wywoła w przyszłości. Dlatego już dziś wiadomo, że w przyszłości Strategia rozwiązywania problemów społecznych, będzie musiała być zaktualizowana także pod tym kątem.

 

Jak powstawała wstępna wersja dokumentu?

Prace nad wstępną wersją dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021 – 2027 rozpoczęły się już w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas do to jej opracowania powołany został zespół składający się z przedstawicieli: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziałów Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, organizacji pozarządowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W lipcu, w drodze zamówienia publicznego, wyłoniono również wykonawcę treści dokumentu - konsorcjum w składzie: ResPublic Sp. z o.o., Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Diagnozę problemów społecznych w Toruniu przeprowadzono w oparciu dane instytucji publicznych, dokumentów sprawozdawczych, ogólnodostępne dane odzwierciedlające sytuację społeczną mieszkańców naszego miasta oraz badanie ankietowe wśród przedstawicieli każdego z 13 okręgów (wynika badania zawarte są we wstępnej wersji dokumentu Strategii).

O przedstawienie informacji zwrotnych na temat treści dokumentu, kwestii merytorycznych oraz obszarów problemowych, zostały poproszone również lokalne organizacje pozarządowe. Zgłoszone przez nie uwagi zostały uwzględnione we wstępnej wersji Strategii.

Do pobrania:


 

 Co w ramach konsultacji?

Chcemy wspólnie przedyskutować założenia dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021 – 2027.

Każdy mieszkaniec Torunia może zgłosić swoje uwagi do treści zawartych w dokumencie. Szczególnie istotne będą wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób rozwiązać poszczególne problemy wskazane w Strategii. 

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

1) Zapoznaj się ze wstępną wersją dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021 – 2027

>>> do pobrania tutaj

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line

7  kwietnia  2021 r., godz. 9:00-18:30

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

w zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • preferowaną godzinę spotkania oraz godzinę rezerwową – przewidziano 5 dyżurów, odbywających się w przedziałach czasowych:

1)       9:00 – 10:30

2)      10:45 – 12:15

3)      12:45 – 14:15

4)      14:45 – 16:15

5)      17:00 – 18:30

W dyżurach będą brać czynny udział eksperci odpowiedzialni za projekt dokumentu Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021 – 2027.

Z uwagi na charakter spotkania - spotkanie on-line - ilość osób, które mogą efektywnie brać udział w spotkaniu jest ograniczona. W związku tym o pierwszeństwie przypisania osób chętnych do danego terminu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!

lub

2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams),

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

Zgłoszenia przyjmujemy do  6 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00

 

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze:

3) Wypełnij formularz zgłaszania uwag

>>> do pobrania tutaj

i odeślij  na adres: konsultacje@um.torun.pl

Na uwagi czekamy do 23 kwietnia 2021 r.

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.