Potrzeby lokalowe NGO

Na przełomie 20011 i 2012 roku Urząd Miasta Torunia przeprowadził badanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie polityki lokalowej Gminy Miasta Toruń. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety przesłanej drogą elektroniczną bądź pocztą.

Ankieta zostanła rozesłana do około 700 organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia.

Celem badania było dokonanie diagnozy potrzeb lokalowych organizacji pozarządowych oraz barier w ich realizacji. W badaniu została poruszona także kwestia potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie utworzenia Toruńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Inkubatora Organizacji Pozarządowych, co jest planowane w ramach długofalowej strategii współpracy miasta z sektorem NGO.

Koordynatorem badania była Małgorzata Ptaszek z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, tel. 56 611 86 73, m.ptaszek@um.torun.pl.

Do pobrania: