Program ochrony środowiska przed hałasem (2018-2022)

Przystępujemy do konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia na lata 2018-2022.

Co to za program?
Jest to program, który został przygotowany w celu określenia działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego standardu akustycznego w mieście. Opracowanie dokumentu wynika z wymogu zawartego w art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Głównym celem Programu jest wskazanie kierunków i działań, których realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu - na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm - do poziomów dopuszczalnych.

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest mapa akustyczna miasta Torunia przedstawiająca diagnozę stanu środowiska akustycznego miasta.

Warto wiedzieć, że w Toruniu największy problem stanowi hałas drogowy, którym zagrożonych jest ok. 2,4% mieszkańców, przy czym 1,1% mieszkańców narażona jest na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu drogowego w porze nocnej. Uciążliwości powodowane hałasem przemysłowym w ciągu dnia doświadcza 0,2% mieszkańców Torunia oraz 0,5% mieszkańców w porze nocy. W odniesieniu do hałasu tramwajowego w Toruniu nie występują przekroczenia norm hałasu wyrażane wskaźnikami długookresowymi.

Działania przewidziane Programem powinny zostać wykonane do końca 2022 roku, a ich realizacja spowoduje zmniejszenie liczby ludzi narażonych na ponadnormatywny hałas drogowy i przemysłowy.


Plan konsultacji:

 • Termin konsultacji: od 19 lutego do 13 marca 2018 r.

 • Publiczne wyłożenie projektu dokumentu: od 19 lutego do 13 marca 2018 r.

 • Otwarte spotkanie z mieszkańcami: 2 marca 2018 r., godz. 17.00, Przystań Toruń, ul. Popiełuszki 1a

 • Zbieranie uwag w ramach konsultacji:
   • drogą elektroniczną na adres: wsiz@um.torun.pl
   • pisemnie na adres: Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu  Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
   • ustnie do protokołu w siedzibie ww. wydziału, pokój nr 4.

Wnioski składane pisemnie lub przesyłane pocztą elektroniczną należy składać na formularzu do zgłaszania uwag (dostępny w sekcji "Do pobrania").

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Torunia.

Zgodnie z treścią art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski i uwagi zgłoszone / dostarczone po dniu 13 marca 2018 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Do pobrania: