Rewitalizacja – wyznaczamy nowe obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027.


Dlaczego temat jest ważny?

            Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji to pierwszy krok do dalszych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”. Celem procesu rewitalizacji jest poprawa szeroko rozumianych warunków życia na obszarze wykazującym się stanem kryzysowym. Jego skuteczność jest możliwa jedynie przy aktywnym udziale mieszkańców miasta. Podobnie rzecz się ma z planowaniem rewitalizacji - zanim rozpoczniemy działania naprawcze, w pierwszej kolejności chcemy rozmawiać o tym, które obszary najbardziej wymagają interwencji.

W ramach tych konsultacji będziemy wspólnie dyskutować o zaproponowanym na bazie przeanalizowanych danych statystycznych obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie eksperckim pn. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Torunia (dokument do pobrania poniżej).


Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z projektem uchwały w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami mapowymi,  a także z diagnozą miasta, która była podstawą wyznaczenia granic obszarów.

2) Weź udział w spotkaniu:

Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu,

15 lutego 2023 r. (środa),  godz. 17.30-19.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lutego 2023 r., do godziny 15.00.

3) Napisz do nas lub przyjdź do Biura Toruńskiego Centrum Miasta:

a)   Możesz zgłosić  uwagi ustne  w terminie od  7 lutego  do 10 marca 2023 r.

Miejsce: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, w godzinach pracy Biura tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

b)   Możesz zgłosić uwagi w postaci papierowej (korespondencyjnie) lub elektronicznej, na formularzach konsultacyjnych kierowanych do Biura Toruńskiego Centrum Miasta w terminie od 7 lutego do 10 marca 2023 r. na adres e-mail konsultacje@um.torun.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.


Do pobrania:

1)   Diagnoza miasta Torunia oraz opis wskaźników służących delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

2)   Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

3)   Mapa obszaru zdegradowanego (Bielawy i Grębocin)

4)   Mapa obszaru zdegradowanego (Mokre Przedmieście i Jakubskie Przedmieście)

5)   Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  (Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz)

6)   Formularz konsultacyjny

7)   Raport z konsultacji społecznych - informacja podsumowująca 

Raport - informacja podsumowująca zawiera najważniejsze głosy z dyskusji, pytania oraz postulaty mieszkańców. Zgłoszone stanowiska interesariuszy nie skutkują zmianami w treści konsultowanego dokumentu. Projekt uchwały oraz załączniki do uchwały nie ulegają zmianie. 


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta.