Usługi społeczne dla mieszkańców – zbieramy opinie

Gmina Miasta Toruń  zbadała potrzeby mieszkańców w zakresie usług społecznych w naszym mieście. Powstało ważne opracowanie, które pozwala poznać oczekiwania torunian w zakresie oferty potrzebnych usług. Przygotowana diagnoza jest istotna również z innego powodu – wskazuje potrzeby mieszkańców dotyczące funkcjonowania Centrum Usług Społecznych – to nowa jednostka, która została powołana w Toruniu w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych  w Gminie Miasta Toruń”.

Czym jest Centrum Usług Społecznych?
W CUS pracownicy będą wspierać mieszkańców Torunia  w opracowywaniu indywidualnych planów działania, diagnozować problemy i szukać dla nich rozwiązań.  Centrum Usług Społecznych będzie posiadało wiedzę o wszystkich usługach społecznych świadczonych w Gminie. W przypadku braku dostępności danej usługi CUS dołoży wszelkich starań, aby zainicjować taką usługę. Centrum będzie opierało się na stałej współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami świadczącymi usługi społeczne.

Co w ramach konsultacji?
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, w których sprawdzimy, czy  opracowana "Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" uwzględnia realne potrzeby mieszkańców dotyczące usług społecznych. Chcemy zapytać, jakie usługi powinny być realizowane  jako pierwsze oraz jak duży jest zakres potrzeb w danym obszarze (np. rodzina, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami). Chcemy również sprawdzić, czy na terenie Gminy Miasta Toruń funkcjonują podmioty zdolne organizacyjnie, aby zrealizować zdiagnozowane usługi.

Przeprowadzona diagnoza wykazała potrzeby mieszkańców w 5 głównych grupach:

 • dla rodzin z dziećmi/dzieci i młodzieży to m.in. zwiększanie kompetencji rodzicielskich, poprawa kondycji psychicznej, zagospodarowanie czasu wolnego, grupy samopomocowe dla rodziców z problemami, dostęp do bezpłatnej oferty zajęć pozalekcyjnych;
 • dla osób starszych to m.in. zwiększenie dostępności pomocy instytucjonalnej, włączenie cyfrowe, integracja ze środowiskiem, wypełnianie czasu wolnego;
 • dla osób z niepełnosprawnościami to m.in. wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych, dostęp do opieki wytchnieniowej, zwiększenie pomocy instytucjonalnej;
 • dla osób wymagających pobudzenia do aktywności lokalnej to m.in. zwiększanie świadomości i poczucia sprawczości, upowszechnianie wolontariatu;
 • dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo to m.in. indywidualne plany reintegracji, profilaktyka uzależnień, treningi interpersonalne.

Spotkajmy się!

 1. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad okręgów, instytucji branżowych na spotkanie w dniu 6 czerwca 2022 r. w CKK Jordanki o godz. 16.00.

 2. O przygotowanej diagnozie i pomysłach mieszkańców w zakresie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych  będziemy także dodatkowo rozmawiać z mieszkańcami podczas:
  - pikniku „Naukowa Petarda” w dniu 4 czerwca 2022 r. w Młynie Wiedzy,
  - „Senioriady” w dniu 12 czerwca 2022 r. w Muzeum Etnograficznym,
  - Dni Torunia w dniu 26 czerwca 2022 r. o godz. 12.00, Rynek Staromiejski

Napisz do nas

 • Na pisemne opinie dotyczące diagnozy i proponowanej oferty usług czekamy do 26 czerwca 2022 r.
 • Uwagi można przesłać drogą elektroniczną – konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 86 73.

Do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Toruńskim Centrum Usług Społecznych.