Wspólnie o programie

UWAGA


   

Zmiana terminu spotkania konsultacyjnego.

Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń przedstawicieli środowiska pozarządowego do udziału w pracach grup roboczych nad projektem Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia podjęliśmy decyzję o zmianie terminu spotkania. Niewielkiej modyfikacji uległa również formuła spotkań.

Zamiast początkowo planowanych pięciu spotkań różnych grup roboczych odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne.

Nowy termin spotkania: 3 września 2020 r., początek godz. 16.30.

Z uwagi na trwający stan pandemii SARS-CoV-2 w br. spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu aplikacji ZOOM.

Podczas spotkania omówione zostaną obszary współpracy międzysektorowej w 2021 r. (m.in.: o nowe zadania, formy i cele współpracy), w tym wszystkie zaproponowane wcześniej tematy:

 •     wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej,
 •     wspieranie i rozwijanie współpracy biznesu z ngo,
 •     wspieranie i promocja wolontariatu,
 •     współpraca i realizacja zadań publicznych w okresie pandemii,
 •     wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spotkania on-line odbędą się przy udziale moderatorów - członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Torunia współpracujących z podmiotami pozarządowymi.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu on-line prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 3 września 2020 r.,
do godz. 10.00
na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl (kontakt:  p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, tel. 56 611 87 24).

W zgłoszeniu należy przesłać następujące informacje:

 •     imię i nazwisko,
 •     dane kontaktowe,
 •     nazwę reprezentowanej organizacji wraz z adresem jej siedziby i danymi kontaktowymi,
 •     krótka informacja o dotychczasowych działaniach w podmiotach III sektora.

Uwaga: spotkanie będzie nagrywane na potrzeby spisania zgłoszonych przez Was uwag i propozycji, które będą podstawą dalszych prac nad dokumentem.

>>> Tutaj zapoznasz się z aktualnym programem współpracy międzysektorowej w Toruniu (na rok 2020).


 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r., realizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miasta Torunia corocznie uchwala, po konsultacjach z organizacjami, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program roczny jest obligatoryjny i stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych gminy.

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia wraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia przystąpił do prac nad rocznym Programem współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Z uwagi na trwający stan pandemii SARS-CoV-2 w br. zaplanowano przeprowadzenie konsultacji projektu ww. dokumentu w trybie zdalnym.

W pierwszym tygodniu  sierpnia br. Rada Działalności Pożytku Publicznego zbierała informacje od przedstawicieli środowiska pozarządowego oraz pracowników działów UMT dot. procesu konsultacji i obszarów współpracy międzysektorowej w 2021 r. (m.in.: o nowe zadania, formy i cele współpracy). Na podstawie zgłoszonych propozycji ustalono następujący harmonogram prac nad programem:

 • w dniu 21 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych oraz ogłoszenie naboru do pracy w grupach roboczych;
 • do dnia 27 sierpnia 2020 r. przyjmowanie zgłoszeń przedstawicieli ngo do prac w grupach roboczych;
 • w dniach 31 sierpnia i 1 września br. – organizacja spotkań grup on-line (3 tematy - 31 sierpnia, 2 tematy – 1 września), podczas których zebrane zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych;
 • do 10 września 2020 r. prace nad projektem programu (analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkań konsultacyjnych oraz przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2021),
 • 16 września 2020 r. – przedstawienie wyników pracy Prezydentowi Miasta Torunia,
 • od 17 do 30 września 2020 r. – konsultacje elektroniczne, zgłaszanie uwag do wypracowanego, wstępnie zaakceptowanego przez PMT projektu (miejskie strony internetowe, mailing),
 • 30  września 2020 r. – zakończenie konsultacji społecznych dokumentu,
 • do 9 października 2020 r. – analiza i naniesienie uwag wynikających z konsultacji społecznych projektu dokumentu,
 • 22 października 2020 r.  – przedstawienie na sesji Rady Miasta Torunia projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacji pozarządowymi  w 2021 r.

Zapraszamy przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do prac w grupach roboczych (uwaga: jedna osoba może zgłosić się do prac w jednej grupie roboczej/jednym obszarze tematycznym  – spotkania on-line odbywać się będą równolegle).

Grupy (max 10 -12 osób) będą pracować nad następującymi tematami współpracy międzysektorowej:

 • wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej,
 • wspieranie i rozwijanie współpracy biznesu z ngo,
 • wspieranie i promocja wolontariatu,
 • współpraca i realizacja zadań publicznych w okresie pandemii,
 • wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tematy zostały zaproponowane na podstawie informacji zebranych od Was na początku sierpnia br.

Spotkania on-line odbędą się przy udziale moderatorów - członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Torunia współpracujących z podmiotami pozarządowymi.

Osoby zainteresowane udziałem w grupach roboczych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 27 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: m.skibicka@um.torun.pl (kontakt:  p. Małgorzata Skibicka – pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z NGO, tel. 56 611 87 24).

W zgłoszeniu należy przesłać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe,
 • nazwę reprezentowanej organizacji wraz z adresem jej siedziby i danymi kontaktowymi,
 • krótka informacja o dotychczasowych działaniach w podmiotach III sektora.

Zasady zdalnego spotkania:

Spotkania odbędą się w dniach:

31 sierpnia 2020 r., godz. 16.30 – spotkanie grup tematycznych:

 • wspieranie i promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej,
 • wspieranie i rozwijanie współpracy biznesu z ngo,
 • wspieranie i promocja wolontariatu,

 

1 września 2020 r., godz. 16.30 - spotkanie grup tematycznych:

 • współpraca i realizacja zadań publicznych w okresie pandemii,
 • wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy zdalnego spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora pozarządowego). Na początku spotkania gospodarze spotkania przedstawią uczestnikom omawiane zagadnienie. Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat. i przedstawiają swoje pomysły, propozycje, uwagi.

Uwaga: spotkania będą nagrywane na potrzeby spisania przez moderatorów grup zgłoszonych przez Was uwag i propozycji, które będą podstawą dalszych prac nad dokumentem.

>>> Tutaj zapoznasz się z aktualnym programem współpracy międzysektorowej w Toruniu (na rok 2020).