Energetyczny Toruń

AKTUALIZACJA (10.05.2016)

Prezydent Torunia wyłożył do publicznego wglądu projekt aktualizacji założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia (aktualizacja 2015).

Dokument powstał w procedurze partycypacyjnej i był poddawany konsultacjom społecznym odbywającym się w ostatnim kwartale 2015 r. oraz na początku roku 2016. Wyłożony do wglądu projekt uwzględnia już uwagi i propozycje zgłoszone w procesie konsultacyjnym oraz recenzje eksperckie. Obecne działanie jest ostatnim elementem publicznego procesu konsultacyjnego, przed przedstawieniem gotowego dokumentu Radzie Miasta Torunia.

Uwagi do projektu można składać do 31 maja 2016 r.

Do pobrania:


AKTUALIZACJA (28.12.2015 r.)

W związku z obszernym zakresem „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Torunia" oraz istotnymi zapisami dotyczącym mieszkańców i przedsiębiorstw, informujemy że konsultacje społeczne zostały wydłużone do dnia 19.01.2016 r. Zapoznaj sie z dokumentem dostępnym poniżej i zgłoś swoje uwagi na adres: konsultacje@um.torun.pl.

 


AKTUALIZACJA (13.11.2015 r.)

W związku z obszernym zakresem „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Torunia" oraz istotnymi zapisami dotyczącym mieszkańców i przedsiębiorstw, informujemy że konsultacje społeczne zostały wydłużone do dnia 03.12.2015 r. W związku z powyższym zachęcamy do składania sugestii i uwag do zamieszczonego w załączniku dokumentu. Zapraszamy również na spotkanie z przedstawicielem Wykonawcy, które odbędzie się w dniu

27 listopada 2015 r. w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, sala 33 godz. 14.00. 

Gmina Miasta Toruń przystąpiła do aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Torunia na lata 2010-2025”, przyjętego uchwałą Rady Miasta Torunia nr 873/2010 z dn. 30 września 2010 roku.

Konsultowany dokument wykonany został w oparciu o informacje i uzgodnienia uzyskane od przedsiębiorstw energetycznych i jednostek miasta, jak również na podstawie danych uzyskanych od instytucji działających na rzecz rozwoju miasta oraz przeprowadzonej akcji ankietowej z dużymi podmiotami gospodarczymi, których działalność w sposób pośredni lub bezpośredni związana jest z wytwarzaniem i dystrybucją nośników energii zarówno dla potrzeb własnych, jak i odbiorców zewnętrznych. Dotyczy to również dużych odbiorców nośników energii.

Szczególną rolę w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorządom gminnym poprzez zobowiązanie ich do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na swoim terenie. Zgodnie z prawem gmina powinna stać się głównym inicjatorem określającym kierunki rozwoju infrastruktury energetycznej na swoim terenie. Tak sformułowane zasady polityki mają zapobiec dowolności działań przedsiębiorstw energetycznych.

Obowiązki prawne związane z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w nośniki energii na terenie gminy wynikają z następujących przepisów prawnych:

  1. Ustawy o samorządzie gminnym, która nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich mieszkańców, w tym zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (Art. 7.1);
  2. Ustawy Prawo energetyczne, która wskazuje na sposób wywiązywania się gminy z obowiązków nałożonych na nią przez ustawę o samorządzie gminnym (Art. 18-20).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

- ocena stanu aktualnego zaopatrzenia miasta Toruń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego miasta;

- identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy;

- określenie niezbędnych działań dla zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię;

-wytyczenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych w mieście;

- określenie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem OZE i wysokosprawnej kogeneracji;

- określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

- określenie zakresu współpracy z innymi gminami;

- wytyczenie kierunków działań miasta w celu osiągnięcia optymalnego wyniku przy realizacji założeń do planu zaopatrzenia dla miasta.


Przyjdź na spotkanie

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie z przedstawicielem wykonawcy „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Torunia na lata 2010-2025”, który podczas specjalnego dyżuru odpowie na wszystkie pytania.

14 października 2015 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, sala konferencyjna A, ul. Legionów 220, godz. 16:00-18:00


Napisz do nas
Jeśli nie możesz być na spotkaniu, prześlij nam swoją opinię do 23 października 2015 r. na adres: konsultacje@um.torun.pl


Do pobrania


Wyniki konsultacji

>>>Raport z konsultacji społecznych


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Informacji, mail: konsultacje@um.torun.pl