Nowe oblicze Parku na Bydgoskim


Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu  to najstarszy i największy park miejski w Toruniu. Jego początki sięgają 1816 r. Położony na prawym brzegu Wisły, w części miasta Bydgoskie Przedmieście,  zajmuje powierzchnię 25 hektarów, z czego 0,5 hektara przypada na wody. Posiada bardzo okazały drzewostan, o bogatym składzie gatunkowym  - 65 gatunków i odmian drzew i 30 gatunków krzewów rodzimych i egzotycznych, m.in.: jedyny w Toruniu kasztan jadalny, klon tatarski, ozdobne drzewko mąkini, a także kłęk kanadyjski.

Jest to park typu angielskiego, założony początkowo na terenach pocegielnianych, dlatego  dawniej nazywano go Parkiem Cegielnia. Swój ostateczny kształt zyskał w latach dwudziestych XX wieku. Stanowi cenne dzieło sztuki ogrodowej o wysokiej wartości przyrodnicej, która zadecydowała o wpisaniu tego terenu do rejestru zabytków.

Informacje o projekcie

Projekt pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu (3 etap) figuruje w Gminnym Programie Rewitalizacji. Dlatego też w 2019 r. Wydział Środowiska i Zieleni rozpoczął prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Stanowi ono kolejny etap rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu.

Podczas opracowywania koncepcji projektowej zostały wzięte pod uwagę m.in. wyniki konsultacji społecznych z 2015 r. w sprawie zagospodarowania terenów wzdłuż prawego brzegu Wisły od Przystani AZS do parku Drzewnego. Wtedy to mieszkańcy uczestniczyli w spacerze badawczym po terenie Martówki. Wskazali oni wówczas m.in.  na potrzebę:

  • uporządkowania tego ternu,
  • ustawienia koszy na śmieci,
  • dokonania modernizacji istniejących placów zabaw
  • podcięcia krzewów, aby dzieci były bardziej widoczne podczas zabawy,
  • oczyszczenia stawu,
  • utwardzenia ścieżki wzdłuż Martówki, aby swobodnie mogły się po niej poruszać rowery nawet podczas deszczu.

Pełen raport z konsultacji tutaj.

Projekt Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu , który powstał w 2019 r. obejmuje:

1)      modernizację układu komunikacji pieszej i/lub rowerowej, łączącego błonia nadwiślańskie z północną częścią Parku; utwardzenie alejek w technologii naśladującej nawierzchnię naturalną, z zapewnieniem odpowiedniego odpływu wody,

2)      umocnienie i reprofilację brzegów i skarp oraz uszczelnienie zbiornika Martówka wraz z zagospodarowaniem otoczenia,

3)      doposażenie parku w obiekty małej architektury, m.in.: platforma drewniana pomiędzy małymi stawami parkowymi, obiekt uwzględniający potrzeby matek karmiących, ławki i siedziska, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, drewutnia, mini sad, zielnik, lunety obserwacyjne, karmniki, domki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, infrastruktura dla wędkarzy, identyfikacja wizualna parku (drogowskazy, mapy, tablica informacyjno-pamiątkowa, itd.),

4)      modernizację układu wodnego dużego stawu parkowego,

5)      wytyczenie terenu, który będzie wykorzystywany okolicznościowo, jako zaplecze techniczne przy organizowaniu imprez masowych,

6)      dodatkowe nasadzenia zieleni oraz prace pielęgnacyjne

7)      dostosowanie funkcjonalne obszaru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Do pobrania:


 

Co w ramach konsultacji?

Ponieważ projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, wszystkie założenia w nim zawarte muszą być z tym programem spójne.

 Dlatego też w projekcie nie możemy zmieniać:

  • obszaru objętego projektem – kolejne części parku będą realizowane w późniejszych okresach,
  • zakresu rzeczowego projektu – projekt powinien obejmować zakresem: modernizacje układu komunikacji, modernizacje układu wodnego, doposażenie w obiekty małej architektury, dodatkowe nasadzenia zieleni.

Co możemy zmienić?

Wszystkie elementy w ramach zakresu rzeczowego, zgodne z obszarem projektowym:

1) elementy małej architektury,

2) kompozycje dodatkowych nasadzeń,

3) formy modernizacji układów komunikacji oraz układów wodnych.

 

Jeżeli chcesz uczestniczyć w konsultacjach?

 - Zapoznaj się z projektem Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu

- Przyjdź na otwarte spotkanie konsultacyjne i przekaż swoje uwagi i opinie do projektu

Zapraszamy do udziału w spotkaniu

19 listopada 2019 r., godz. 17.00

Centrum Targowe Park, ul. Szosa Bydgoska 3

 

- jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, prześlij swoje uwagi na adres: konsultacje@um.torun.pl

 Opinie zbieramy do 3 grudnia 2019 r.

 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Biurem Ogrodnika Miejskiego