Plan na plan

Jak powinniśmy konsultować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego? O to chcemy zapytać mieszkańców w konsultacjach społecznych w sprawie modelu konsultowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Co to jest plan miejscowy?

Plan miejscowy to lokalny akt prawa. Plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez Radę Miasta Torunia określają, co można zbudować w mieście, a czego nie. Gdzie mogą być budowane domy, ulice, place, gdzie mogą być urządzane parki i skwery, w jakich częściach miasta powstaną zakłady przemysłowe, a w jakich osiedla czy obiekty handlowe.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się:

-  z części opisowej, która szczegółowo określa warunki możliwego wykorzystania terenu wraz z obowiązującymi ograniczeniami,

-  z części graficznej – mapy, która wskazuje obszary o różnym przeznaczeniu, np. zabudowa mieszkaniowa,  lasy, przemysł, usługi, drogi.

Wszystko, co powinien zawierać plan miejscowy, w jaki sposób powinien być uchwalany, w jaki sposób powinien  być konsultowany z mieszkańcami reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Główny cel, jaki towarzyszy tworzeniu nowych planów to kształtowanie ładu przestrzennego. Plany miejscowe są tworzone po to, by miasto było przestrzenią przyjazną do mieszkania, a władze miasta i mieszkańcy wiedzieli, jakimi zasadami trzeba się kierować podczas urządzania poszczególnych fragmentów miasta. 


 Jak powstaje plan miejscowy w Toruniu?

1. Rada Miasta Torunia sama – lub na wniosek Prezydenta  – podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu.

2. Prezydent Miasta Torunia ogłasza informację o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu. Obwieszczenie jest publikowane:

- w prasie lokalnej

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia

- na tablicy ogłoszeń Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwej obszarowo Rady Okręgu

- na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Torunia

- oraz na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W ogłoszeniu Prezydent określa formę, miejsce i termin składania wniosków (21 dni od dnia ogłoszenia).

Wszyscy mogą składać wnioski do przyszłego planu. Wnioski złożone w terminie rozpatruje Prezydent, o czym są informowani wnioskodawcy na piśmie przed wyłożeniem projektu do wzglądu publicznego.

3. Prezydent Miasta Torunia przygotowując projekt planu analizuje :

a) ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

dla miasta Torunia – ten dokument wskazuje główne założenia polityki przestrzennej Miasta,

b) wnioski organów i instytucji właściwych ustawowo do uzgadniania i opiniowania projektu planu ( w tym m. in. służb ochrony środowiska i ochrony zabytków),

c) dodatkowe złożone wnioski ( w tym m. in. mieszkańców i gestorów sieci infrastruktury techniczne),

d) wnioski złożone mieszkańców.

4. Po uzgodnieniu i zaopiniowaniu projekt planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko jest wykładany do publicznego wglądu, aby właściciele terenów, jak i pozostali zainteresowani mogli zapoznać się z projektem planu oraz złożyć uwagi do proponowanych rozwiązań planistycznych.

Prezydent Miasta Torunia w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń (Urząd Miasta Torunia, Miejska Pracownia Urbanistyczna, siedziba właściwej obszarowo Rady Okręgu),  na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Torunia oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ogłasza informację  o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu (minimum 21 dni roboczych, w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie MPU), oraz o terminie dyskusji publicznej, a także wyznacza termin na składanie uwag (maksymalnie 14 dni po terminie zakończenia wyłożenia planu do publicznego wglądu). 

5. Prezydent Miasta Torunia w okresie wyłożenia planu organizuje dyskusję publiczną, podczas której można zasięgnąć dodatkowych informacji od urbanistów przygotowujących projekt planu. Jeżeli w trakcie wyłożenia planu wpłyną uwagi do projektu planu, są one rozpatrywane  przez Prezydenta Miasta Torunia  w okresie 21 dni od terminu składania uwag. Składający uwagi są informowani na piśmie o sposobie ich rozstrzygnięcia .

6. Po uwzględnieniu uwag wprowadzane są zmiany w projekcie planu i ponawiana procedura  planistyczna w niezbędnym zakresie. Projekt ze zmianami jest wykładany  ponownie do publicznego wglądu. Jeżeli jakieś uwagi  zostaną odrzucone, wówczas wraz z projektem uchwały w sprawie planu miejscowego przedkładanym Radzie Miasta Torunia przekazywany jest wykaz nieuwzględnionych uwag.

7. Po przyjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwała zawierająca plan miejscowy (wraz z dokumentacją) jest przekazywana Wojewodzie w celu kontroli jej zgodności z przepisami prawa, a następnie jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wchodzi w życie w terminie wskazanym w uchwale, a liczonym od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym.


 

Porozmawiajmy podczas konsultacji

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie konsultacyjne.  Chcemy z mieszkańcami porozmawiać o tym, jak ich zdaniem można by zmodyfikować sposób konsultowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jakie są pomysły i oczekiwania torunian w tym zakresie, w jaki sposób możemy uzupełnić obowiązującą procedurę wynikającą z przepisów prawa i dotychczasowej praktyki.

Zapraszamy na spotkanie otwarte:

27 października 2022 r. (czwartek), godz. 17.00

CKK Jordanki, I piętro, patio, wejście od alei Solidarności 1-3


 

Napisz do nas

Jeśli nie możesz być na spotkaniu, napisz do nas konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi i propozycje czekamy do 30 listopada 2022 r.

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną.


Do pobrania