Biznes w Toruniu – jaka przyszłość?

Biznes w Toruniu – jaka przyszłość?

Konsultacje Programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Przedsiębiorczość jest jedną z tych aktywności społecznych, która zapewnia lokalnym środowiskom rozwój w wymiarze zarówno finansowym, jak i społecznym. Badania pokazują, że miasta aktywne zaradnością gospodarczą swoich obywateli, charakteryzują się niższym bezrobociem, wyższymi dochodami budżetowym i skutecznie przyciągają inwestorów zewnętrznych.

 Tworzenie planu działań

Opracowanie zestawu konkretnych działań, które skutecznie pomogą firmom w Toruniu, jest głównym celem opracowania Programu wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020, skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Usługa związana ze stworzeniem dokumentu została zlecona firmie Strefa Doradztwa M.M. Grabowscy s.c. natomiast prace związane z powstawaniem diagnozy i programu były prowadzone przy współpracy Urzędu Miasta Torunia. W tym celu, na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia, powołany został Zespół pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia, Zbigniewa Rasielewskiego. Przy tworzeniu dokumentu zasięgano również opinii samych zainteresowanych – przedsiębiorców.

 Co zawiera program?

  • Właściwe zaprogramowanie działań wymaga wcześniejszej identyfikacji problemów, potrzeb oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorczości w Toruniu. W tym celu dokonano diagnozy i analizy lokalnych uwarunkowań. Pełen opis wyników tych badań znajduje się w opracowaniu „Diagnoza przedsiębiorczości”.
  • Zasadniczą częścią „Planu operacyjnego” jest opis celów strategicznych i operacyjnych wraz z prezentacją ich powiązań. Najistotniejszą częścią jest wykaz działań wspierających cele. Każde z działań przypisane jest do instytucji lub jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia, które będzie je wdrażał. Plan kończy się opisem procedury wdrażania oraz monitoringu i ewaluacji.

 Materiały do pobrania:


Od 2 do 20 września trwają konsultacje społeczne Programu wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Powiedz nam, jak możemy wpływać na przyszłość biznesu w Toruniu:

  • osobiście, 12 września (czwartek) od 16.00 do 18.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego, gdzie na Twoje uwagi będą czekać pracownicy urzędu
  • pisemnie na adres Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Wały gen. Sikorskiego 8, konsultacje@um.torun.pl

     Na Twoje uwagi czekamy do 20 września.

     W celu ułatwienia odniesienia się do całości lub części dokumentu zamieszczamy także formularz do zgłaszania uwag (do pobrania).

  • W czasie konsultacji społecznych zostanie także przeprowadzone badanie jakościowe na temat warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w Toruniu. Badanie zostanie przeprowadzone techniką zogniskowanego wywiadu grupowego w dwóch grupach, z których jedna będzie się składała z mieszkańców, a druga z przedstawicieli środowiska pracodawców oraz instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorczości w Toruniu.

>>>RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH