Aktualizujemy Regulamin konsultacji społecznych - etap II

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących aktualizacji zapisów Regulaminu konsultacji społecznych w Toruniu.

Regulamin konsultacji społecznych to dokument, który opisuje sposób inicjowania, prowadzenia oraz raportowania konsultacji społecznych w Toruniu. Określa, kto może złożyć wniosek w sprawie konsultacji, kto podejmuje decyzję o ich przeprowadzeniu, ważne terminy związane z konsultacjami, sposób prowadzenia konsultacji, sposób powoływania i działania Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. Pierwszy Regulamin w naszym mieście został przyjęty przez Radę Miasta Torunia w lutym 2013 r. Pierwsza aktualizacja tego dokumentu nastąpiła w roku 2018 (uchwała nr 835 Rady Miasta Torunia  z dnia  22 marca 2018 r.). Kolejna w maju 2020 r. (uchwała nr 381 Rady Miasta Torunia z dnia 14 maja 2020 r.) – wprowadzono wtedy możliwość odbywania spotkań zdalnych, co umożliwiało prowadzenie konsultacji w trudnych warunkach pandemii koronawirusa. 

W 2021 r., zostały podjęte prace nad kolejną aktualizacją regulaminu. W czasie I etapu konsultacji, wspólnie z mieszkańcami, analizowaliśmy sposób działania istniejących rozwiązań, diagnozowaliśmy problemy, na które natrafiają mieszkańcy przy inicjowaniu  i realizacji konsultacji. Próbowaliśmy także szukać rozwiązań, które byłyby optymalne dla wszystkich torunian.

Wszystkie zebrane wówczas zagadnienia, uwagi, opinie i propozycje rozwiązań zostały przeanalizowane wspólnie z Radą Społeczną ds. Konsultacji Społecznych. Zaktualizowaną dzięki temu wersję Regulaminu chcemy teraz przedstawić mieszkańcom w ramach II etapu konsultacji.


Jakie najważniejsze zmiany proponujemy w nowym Regulaminie?

  • W dokumencie wprowadzono logiczny i uporządkowany ciąg postępowania związanego z konsultacjami - od postanowień ogólnych, przez inicjowanie konsultacji (składanie wniosków), realizację konsultacji i raportowanie, reguły tworzenia i funkcjonowania Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych.
  • Wyraźnie rozróżniono tryby składania wniosków o konsultacje społeczne: tryb ciągły pozwalający na kierowanie wniosków do Prezydenta Torunia lub do Przewodniczącego Rady Miasta Torunia w ciągu całego roku oraz tryb publicznego naboru wniosków inicjowany raz do roku przez ogłoszeniem Prezydenta.
  • Zmniejszono minimalną wymaganą liczbę mieszkańców popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych do 100 osób  (obecnie jest wymagana grupa 150 osób).
  • Sprecyzowano kwestię dotyczącą wskazywania osoby reprezentującej wnioskodawców.
  • Dodano wymóg dołączania do wniosku rady okręgu o przeprowadzenie konsultacji kopii stosownej uchwały rady.
  • Zgodnie z uwagami mieszkańców z I etapu konsultacji, wprowadzono ogólny zapis określający, że metody, formy oraz narzędzia konsultacyjne będą adekwatne do tematyki i zakresu konsultacji.
  • W rozdziale 7, w § 26 wskazano zadania Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, zrezygnowano z zapisu mówiącego o aktualizacji „Dobrych praktyk prowadzenia konsultacji” - ten zapis obecnie, w świetle dostępności wielu źródeł i opracowań na temat prowadzenia konsultacji społecznych, miałby charakter nadmiarowy.
  • Zaproponowano zmianę polegająca na odstąpieniu od powoływania Radnych Miasta Torunia w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych – zgodnie z obecnym orzecznictwem reprezentanci organu uchwałodawczego, jakim jest rada miasta, nie mogą wchodzić w skład ciał realizujących zadania wykonawcze, chyba, że wynika to z zapisów ustawy. W tym przypadku takiej delegacji ustawowej nie ma. W związku z tym zaproponowano zmniejszenie liczby członków rady społecznej do 8, w tym połowa z naboru publicznego.

 Co chcemy zrobić teraz?

W ramach II etapu konsultacji chcemy jeszcze raz omówić przygotowany projekt Regulaminu, porozmawiać z zainteresowanymi mieszkańcami i zebrać końcowe uwagi, które być może pozwolą na jeszcze bardziej precyzyjne dopracowanie dokumentu.


 Spotkajmy się

Zapraszamy do udziału w dyżurach konsultacyjnych w dniach:

20,  21 oraz 22 listopada 2023 r.

w godzinach od 9.00 do 17.00

Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, pokój nr 34

 

Prosimy o zgłaszanie drogą mailową  (na adres: konsultacje@um.torun.pl) lub telefoniczną (tel. 56 611 86 73) chęci udziału w dyżurze w dogodnym dla siebie terminie, wskazując jeden ze wskazanych wyżej dni i godzinę spotkania.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.


 Napisz do nas

Zachęcamy zainteresowanych tematem do udziału w dyżurach. Jeżeli jednak nie możesz w nich uczestniczyć, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas!

  • do 04 grudnia 2023 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl
  • zgłaszając uwagę i propozycję działania możesz skorzystać z formularza – do pobrania poniżej

 

Materiały do pobrania:

 

 

 

Konsultacje są prowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, konsultacje@um.torun.pl