Program promocji zatrudnienia

Jak poprawić sytuację na rynku pracy w Toruniu?
Tworzymy Miejski Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy. Chcemy poznać Twoje zdanie. Konsultacje społeczne trwają od 9 do 30 sierpnia 2013 r.

Powołany przez Prezydenta Miasta Torunia zespół opracował "Miejski program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do roku 2020". Nad dokumentem pracowali przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia, Urzędu Miasta Torunia, a także reprezentanci partnerów społecznych i gospodarczych. Zespołowi przewodniczył zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski.

W oparciu o diagnozę bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz analizę SWOT, w programie opracowano listę strategicznych celów oraz bardziej szczegółowych, celów operacyjnych. Doprecyzowano także sposoby wdrażania poprzez przypisanie poszczególnym celom konkretnych zadań oraz określono sposoby pomiaru stopnia ich realizacji poprzez odpowiednie wskaźniki. Zaplanowano także zasady prowadzenia monitoringu i ewaluacji programu. Istotnym elementem służącym opracowaniu dokumentu i dostosowaniu do lokalnych potrzeb były ankiety prowadzone w pierwszym kwartale tego roku w środowisku pracodawców, osób pracujących oraz osób bezrobotnych. 

Czas na konsultacje
Zanim nad programem pochylą się radni, chcemy poznać zdanie mieszkańców Torunia na temat postawionych w programie celów i zaplanowanych działań. Konsultacje społeczne będą trwały od 9 do 30 sierpnia 2013 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  • 19 sierpnia, godz. 18.00: spotkanie konsultacyjne w Domu Harcerza (prezentacja głównych założeń dokumentu, dyskusja)

  • 20, 22, 27 i 28 sierpnia, godz. 12.30-15.00: dyżury konsultacyjne w PUP przy ul. Mazowieckiej 49a, pok. 20

  • 21, 23, 26 i 29 sierpnia, godz. 12.30-15.00: dyżury konsultacyjne w Centrum Aktywizacji Zawodowej, Plac Katarzyny 9 (budynek X LO)

Podczas dyżurów będzie można zapoznać się z treścią programów i uzyskac potrzebne wyjaśnienie od pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. Będzie można także zostawić swoje uwagi - złożone na formularzu lub w inny sposób.

Przez cały czas trwania konsultacji, tj. do 30 sierpnia czekamy także na uwagi przesyłane drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Poniżej dostępny jest do pobrania pełen tekst Programu oraz jego streszczenie. Zapraszamy także do skorzystania z formularza, w którym w łatwy sposób można odnieść się do konkretnych zapisów lub całych części dokumentu.

Materiały do pobrania: